Daily Archives 5 stycznia 2015

BROMOKRYPTYNA (INHIBITOR WYDZIELANIA PROLAKTYNY)

Bromokryptyna (2-bromo-a-ergokryptyna) jest pochodną alkaloidu sporyszu – ergokryptyny, uzyskaną w końcu lat sześćdziesiątych w laboratoriach firmy Sandoz przez E. Fltickigera. Punktem wyjścia do badań Fluckigera było spostrzeżenie, dokonane w latach pięćdziesiątych, które wskazywało na możliwość hamowania wydzielania prolaktyny u samic szczurów przez alkaloidy sporyszu. Kluczowym mechanizmem farmakologicznego działania bromokryptyny jest pobudzanie receptorów dopami- nowych typu D-2. Bromokryptyna jest znacznie bardziej wybiórczym agonistą tych receptorów niż naturalne alkaloidy sporyszu.

Hamow...

Read More

Mięśniaki podśluzowe

Mięśniaki podśluzowe występują bardzo często pojedynczo i wtedy powodują równomierne powiększenie się macicy. Jeśli rozwija się jednak więcej podśluzo- wych mięśniaków, każdy z nich może się poddawać skurczom macicy w odmienny sposób, tak że proces „rodzenia się“ ich może wykazywać duże różnice. Niekiedy guzy te uciskają na siebie wewnątrz macicy, skutkiem czego kształt ich – zwykle okrągły lub jajowaty – zmienia się na wicloboczny.

Mięśniaki p...

Read More

LBA a hormony tarczycy

U chorych z nadczynnością tarczycy LBA łagodzą objawy sercowo-naczyniowe spowodowano tą chorobą. Wiele badań poświęcono wyjaśnieniu tego zjawiska. Z badań tych wynika, że sercowa cyklaza adenylowa pobudzana przez aminy katecholowe jest różna od enzymu pobudzanego przez tyroksynę,

Read More