Monthly Archives Styczeń 2015

Macica szczątkowa

Macica szczątkowa w postaci niewielkiego, łącznotkankowego tworu z niewielkim światłem lub też bez niego i macica płodowa o małym trzonie i w stosunku do niego znacznie większej szyjce są poważnymi wadami rozwojowymi, które bywają przyczyną niewystępowania miesiączek. W przypadkach macicy dziewczęcej (uterus pubescens) przebieg cyklów miesięcznych jest rzadko kiedy prawidłowy: zwykle cechuje go skąpe miesiączkowanie (oligomenorrkoea).

Read More

Z leków wzmagających wydalanie potasu przez nerki należy wymienić

– 1. ACTH, kortyzol, syntetyczne pochodne kortyzolu, dezoksykortyko- steron, aldosteron – wszystkie wymienione ąteroidy pobudzają wymianę sodu na potas w cewce dalszej, zwiększają tym samym kaliurezę.

– 2...

Read More

WPŁYW LEKÓW NA MECHANIZMY ODPORNOŚCI

Leki, które wywołują zaburzenia zarówno w procesie rozmnażania, jak i różnicowania komórek immunologicznie kompetentnych mogą hamować swoistą reakcję immunologiczną typu humoralnego i komórkowego (tab. 4.1). Niektóre leki mają również hamujący wpływ na komórki uczestniczące w procesie fagocytozy. Przykładem może być wpływ 6-merka- ptopuryny hamującej proliferację prekursorów monocytów krwi. Salicylany i hialuronidaza współdziałają z układem dopełniacza. Zablokowanie lub zaburzenie mechanizmów swoistej odporności humoralnej, a więc wytwarzania przeciwciał lub mechanizmów odporności komórkowej, zmniejsza możliwości samoobrony organizmu przed różnego typu zakażeniami. Wytwarzają się stany chorób polekowych w postaci nabytych hipoimmunoglobulinemii, a więc nabytych zespołów niedoboru przeciwciał czy nawet złożonych nabytych zespołów niedoborów odpor-

Read More

BROMOKRYPTYNA (INHIBITOR WYDZIELANIA PROLAKTYNY)

Bromokryptyna (2-bromo-a-ergokryptyna) jest pochodną alkaloidu sporyszu – ergokryptyny, uzyskaną w końcu lat sześćdziesiątych w laboratoriach firmy Sandoz przez E. Fltickigera. Punktem wyjścia do badań Fluckigera było spostrzeżenie, dokonane w latach pięćdziesiątych, które wskazywało na możliwość hamowania wydzielania prolaktyny u samic szczurów przez alkaloidy sporyszu. Kluczowym mechanizmem farmakologicznego działania bromokryptyny jest pobudzanie receptorów dopami- nowych typu D-2. Bromokryptyna jest znacznie bardziej wybiórczym agonistą tych receptorów niż naturalne alkaloidy sporyszu.

Hamow...

Read More

Mięśniaki podśluzowe

Mięśniaki podśluzowe występują bardzo często pojedynczo i wtedy powodują równomierne powiększenie się macicy. Jeśli rozwija się jednak więcej podśluzo- wych mięśniaków, każdy z nich może się poddawać skurczom macicy w odmienny sposób, tak że proces „rodzenia się“ ich może wykazywać duże różnice. Niekiedy guzy te uciskają na siebie wewnątrz macicy, skutkiem czego kształt ich – zwykle okrągły lub jajowaty – zmienia się na wicloboczny.

Mięśniaki p...

Read More

LBA a hormony tarczycy

U chorych z nadczynnością tarczycy LBA łagodzą objawy sercowo-naczyniowe spowodowano tą chorobą. Wiele badań poświęcono wyjaśnieniu tego zjawiska. Z badań tych wynika, że sercowa cyklaza adenylowa pobudzana przez aminy katecholowe jest różna od enzymu pobudzanego przez tyroksynę,

Read More

METHEMOGLOBINEMIA I SULFHEMOGLOBINEMIA CZĘŚĆ 3

Leczenie. W większości przypadków methemoglobinemia polekowa nie wymaga leczenia, gdyż ustępuje po zaprzestaniu stosowania leku, który ją wywołał. Przy nasilonych objawach klinicznych (stężenie MetHb ponad 30%) należy podać błękit metylenowy powoli dożylnie (w ciągu 5 min) w Ilości 1-2 mg/kg masy ciała. Jeżeli sinica nie ustąpi w ciągu godziny, należy podać drugą dawkę – 2 mg/kg masy ciała.

Całko...

Read More

Zatrucie bizmutem i solami złota może powodować podobne zmiany.

WRZODY TRAWIENNE

W warunkach prawidłowych błona śluzowa żołądka i dwunastnicy wykazuje fizjologiczną oporność na działanie kwasu solnego i pepsyny. Zapobiega to jej samostrawieniu [17].

Read More

LECZENIE GUZÓW JAJNIKA

Leczenie wszystkich guzów jajnikowych jest tylko chirurgiczne. Tłumaczy się to nie tylko niemożliwością odióżnienia nowotworów łagodnych od złośliwych na podstawie cech klinicznych, lecz również częstością, z jaką guzy te ulegają najrozmaitszym powikłaniom. Wyjątek stanowią tylko torbiele luteir.owe w ciąży powikłanej zaśnladcm groniastym, gdyż twory te w wielu przypadkach znikają po jego urodzeniu się albo usunięciu.'

Read More

KLASYFIKACJA FARMAKOLOGICZNA LBA

Klasyfikacja farmakologiczna LBA jest rzadko przedstawiana ze względu na fakt, że kryteria podziału, tj. wybiórczość działania receptorowego, wewnętrzna aktywność sympatomimetyczna łub właściwości błonowe poszczególnych LBA bywają niejednolit ic oceniana przez różnych autorów [235, 304, 387, 422], Ponadto istnieją zasadnicze wątpliwości, czy powyższe kryteria są właściwą podstawą do klasyfikacji LBA [58], Poniżej zostanie

Read More

Badania nad współzależnością regulacji hormonalnej

Studia nad rozpoznaniem roli receptorów p-adrenergicznych w czynności ośrodkowych struktur nerwowych (p. rozdz. 10) jak dotąd przyniosły tylko fragmentaryczne informacje. Wyniki badań klinicznych dostarczyć mogą odpowiedzi na pytanie, czy ośrodkowe efekty farmakologiczne LBA zostaną z pożytkiem wyzyskane w leczeniu.

Read More

PREPARATY I ANALOGI STOSOWANE W LECZNICTWIE

Oksytocyna obok wazopresyny występuje w preparatach wyciągu z tylnego płata przysadki (Hypophysis pars posterior). Obecnie nie używa się wyciągu z tylnego płata przysadki w lecznictwie jako źródła oksytocyny, wobec dostępności preparatów oksytocyny syntetycznej (Oxytocin w amp. po 2 lub 5 j.m. oraz Syntocinon w aerozolu). Oprócz „natyw- nej” oksytocyny używane są także jej analogi. Deaminooksytocyna różni się od oksytocyny brakiem grupy aminowej przy pierwszym aminokwasie, dzięki czemu jest ona bardziej oporna na działanie peptydaz osocza i ma ok. 2-krotnie silniejszy wpływ na mięsień maciczny w porównaniu z naturalnym hormonem. Z licznych analogów oksytocyny zastosowanie kliniczne mają także analogi o wybiórczym działaniu galaktokinetycznym, takie jak oksymetylotyrozylo-2-oksytocyna oraz alIoizoleucylo-2-oksytö- cyna.

Read More

Oddzielenie łożyska

Operacja, której konieczność także w przypadkach ciąży brzusznej nie ulega żadnej wątpliwości, nastręcza nieraz duże trudności natury technicznej wobec przyczepu czynnego łożyska do otrzewnej więzadła szerokiego, macicy, krezki jelitowej lub kiszek.

Oddzielenie takiego łożyska bywa nieraz przyczyną poważnego i trudnego do opanowania krwotoku. Z tego względu radzono nawet dawniej wstrzymać się z zabiegiem operacyjnym do śmierci płodu. Wówczas bowiem już powstają zakrzepy w zatokach łożyskowych, co umożliwia usunięcie łożyska bez groźnego dla życia krwotoku. Ponieważ jednak nigdy nie wiadomo, jak długo istnieje jeszcze po śmierci płodu niebezpieczeństwo takiego krwotoku, czyli w jakim czasie dojdzie do wspomnianych zmian w zatokach łożyskowych, zwyciężyło ostatecznie przekonanie, że należy operować jak najprędzej bez względu na to, czy płód jest żywy, czy też nie. Zwłoka grozi ponadto możliwością samoistnego pęknięcia torebki ciążowej i krwotokiem.

Read More