Daily Archives 5 lutego 2015

Przebieg porodu krok po kroku

Wskutek drobnych pęknięć śluzówki, spowodowanych rozciąganiem się ujścia, sączy się z narządu rodnego trochę krwi, zmieszanej ze śluzem. W chwili, kiedy ujście zewnętrzne jest zupełnie rozwarte, kończy się okres Ib porodu (ryc. 95 d). Przednia warga, nawet wobec zupełnie rozwartego ujścia, nigdy nie zanika całkowicie i możemy ją wymacać w czasie badania wewnętrznego.

– b) pęknięcie pęcherza płodowego. W miarę rozwierania się ujścia, wciska się do niego coraz większym odcinkiem dolny biegun jaja czyli pęcherz płodowy. Pod jego naporem w czasie bólów coraz bardziej rozwiera się ujście zewnętrzne...

Read More

Inne czynniki endokrynne wpływające na dojrzewanie płciowe

Szyszynka ma niewątpliwe – chociaż dotąd niezupełnie poznane – znaczenie dla przebiegu dojrzewania płciowego. Endokrynną funkcję szyszynki u człowieka i jej wpływ na gruczoły płciowe ujawniły już dawniej obserwacje kliniczne (Kitay, Altschule, 1954 Kinson, 1976). Szyszynka reaguje na bodźce otoczenia, zwłaszcza na długość dziennego oświetlenia. Współdziała ona w czasowej regulacji początku okresu dojrzewania i w regulowaniu kołowego cyklu zmian w poziomie testosteronu. Wiadomo, że guzy szyszynki powodują jej nadczynność połączoną z opóźnieniem okresu dojrzewania i hipogonadyzmem. Guzy oraz inne uszkodzenia okolicy szyszynki powodujące jej ucisk, a w efekcie zakłócenia funkcjonowania, dają z reguły w konsekwencji przedwczesne objawy dojrzewania. Antygonadotropowe działanie szyszynki dokonuje się za pośrednictwem po pierwsze – sekrecji takich substancji, jak na przykład melatonina i serotonina, po drugie – dzięki produkcji niektórych polipeptydów mających jeszcze wyraźniejsze działanie antygonadotropowe niż melatonina.

Szyszynka bierze udział...

Read More

ZABURZENIA SPOŁECZNEJ FUNKCJI ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH

Cechą charakterystyczną zachowań seksualnych jest to, że w ogromnej większości angażują one drugą osobę – partnera seksualnego. Fakt ten pozwala na określenie takich zachowań mianem społecznych, w przeciwstawieniu do zachowań autoseksualnych, a więc takich, które realizowane są bez partnera. Społeczne zachowania seksualne mogą być zgodne z wymaganiami stawianymi przez obowiązujący system norm lub też naruszają te normy, co ma miejsce np. wówczas, gdy następuje wymuszenie uległości partnera (antyspołeczne zachowanie seksualne). W prawidłowych warunkach konieczne jest nawiązanie z partnerem odpowiedniego kontaktu psychicznego, warunkującego jego przychylność. Odnosi się to zarówno do aktu seksualnego, jak i do tych wszystkich zachowań, w których występuje dążenie do uzyskania satysfakcji seksualnej w niepełnym wymiarze (bez orgazmu). Pojęcie partnera seksualnego odnosi się tutaj wyłącznie do obiektywnie istniejącego człowieka uzyskiwanie satysfakcji z każdym innym przedmiotem, pełniącym rolę substytutu partnera, zaliczane jest do zachowań autoseksualnych. Nie mają natomiast znaczenia dla tych rozważań cechy charakterystyczne relacji, jaka wytwarza się pomiędzy dwojgiem aprobujących się wzajemnie partnerów. Demokratyczny lub autokratyczny model układu partnerskiego nie stanowi problemu społecznego ani klinicznego, jeśli tylko oboje partnerzy go akceptują. Wynika to z przyjętego założenia, że harmonijny układ partnerski jest układem zamkniętym i nie powinien podlegać żadnej interwencji z zewnątrz. Na marginesie warto zauważyć, że modne w ostatnim czasie rozważania sugerujące rzekomą wyższość układów partnerskich opartych na zasadzie absolutnej równo- rzędności nie zostały dotychczas zweryfikowane w odpowiednich badaniach naukowych. Doświadczenia społeczne wskazują natomiast, że efektywne działanie jakiegokolwiek zespołu (poczynając od dwóch osób) możliwe jest tylko wówczas, jeżeli ustalona zostanie osoba kierująca lub chociażby przewodnicząca zespołowi.

Read More