Daily Archives 9 lutego 2015

Erekcje w czasie snu a działalność serca

Na rycinie 8 przedstawiono rozkład siły erekcji rejestrowanej przez całą noc. W ciągu dwu pierwszych godzin nie zaobserwowano silnych erekcji. Pomię- dzy drugą a czwartą godziną snu występuje 20% wszystkich silnych erekcji. Ich udział procentowy wzrasta do 49% między czwartą a szóstą godziną snu. Po szóstej godzinie snu następuje spadek do 31%. Powodem obniżenia się siły erekcji są dwie przyczyny: po pierwsze, negatywny wpływ na silę erekcji ma proces budzenia się osób badanych, następujący zaraz po siódmej godzinie snu, po drugie, wszystkie erekcje są hamowane i przerywane ze względu na poranne przebudzenie.

Read More

Konflikty ról występujące w małżeństwie

Szczególnie konfliktogenna jest problematyka ról społecznych w małżeństwie. Jeśli chodzi o rolę społeczną małżonka, czyli stałego partnera seksualnego i partnera życiowego, ważne jest, aby małżonkowie w jednakowy sposób pojmowali, na czym ta rola polega, aby oczekiwania wysuwane pod adresem małżonka – męża lub żony – były wzajemnie uświadamiane, a nawet zwerbalizowane. Ważne jest, aby żona wiedziała, czego chce i oczekuje od męża, aby mąż wiedział to samo w stosunku do żony, aby obydwoje nawzajem wiedzieli, czego od siebie oczekują. Do konfliktów doprowadza bowiem fakt, że bardzo często ludzie nie werbalizują, nie formułują oczekiwań wobec siebie, tylko zachowują się według pewnych przyjętych modeli lub wzorców. Najczęściej jednak oczekiwania wobec małżonka kształtują ludzie według własnego modelu, a postępują względem niego zgodnie z własnym wzorem zachowania.

W większośc...

Read More

DZISIEJSZE SPOJERZENIE NA EWOLUCJĘ – CIĄG DALSZY

Warto zaznaczyć, że bezsprzecznie najwyższym etapem ewolucyjnego rozwoju seksualności człowieka jest nabycie zdolności do przeżywania miłości erotycznej. Zdolność ta jest bez wątpienia uwarunkowana przede wszystkim biologicznie, mimo że wpływy psychospołeczne mogą zasadniczo zmieniać formy jej przejawiania się. Jest ona uzależniona między innymi od siły potrzeby seksualnej oraz wykształca się w różnym stjp- niu u poszczególnych ludzi pod wpływem czynników, które nie zostały jeszcze dostatecznie poznane. Miłość erotyczna jest typowo ludzkim procesem uczuciowym związanym integralnie z całokształtem rozwoju człowieka. Warto także dodać, że w ontogenetycznej ewolucji seksualności człowieka, mimo osiągnięcia najwyższych etapów rozwojowych, jakich wyrazem jest nabycie zdolności do miłości erotycznej, u wielu ludzi, w różnym stopniu i w różnych sytuacjach pojawiają się elementy atawistyczne, które mogą stanowić dodatkowe źródło stymulujące czynności i zachowania seksualne lub hamujące je. Widać to między innymi z zachowań wielu ludzi obserwujących na przykład walkę z bykiem, którzy wpadają w ekstazę przv wbiciu lancy przez matadora. Te atawi-

Read More

Zespół gotowości seksualnej

U kobiety tempo przebiegu podniecenia jest w wysokim stopniu należne od różnych czynników. Bodźce związane z niekorzystną sytuacją, w jakiej odbywa się akt seksualny, mają duży wpływ na przebieg podniecenia seksualnego – przeważnie oddziałują hamująco. Dużą rolę odgrywają u kobiety uczucia, którymi darzy ona mężczyznę. Jeśli darzy mężczyznę miłością lub głęboką przyjaźnią, a ponadto uczuciem podziwu i szacunku, wpływa to wyraźnie na przyśpieszenie tempa przebiegu podniecenia. Jeśli mężczyzna jest dla kobiety obojętny uczuciowo, przebieg podniecenia jest zwykle bardzo powolny. W niektórych przypad-

Zespó...

Read More

Przebicia macicy

Ponieważ z natury rzeczy przebicia macicy łatwiej dokonać narzędziem o niewielkiej średnicy, ograniczenie używania ich podczas wyłyżeczkowania jest ze wszech miar wskazane. Odnosi się to przede wszystkim do zgłębników macicznych i łyżeczek małego kalibru, Rozszerzadłami Hegara należy posługiwać się bardzo ostrożnie i nie wprowadzać ich daleko poza ujście wewnętrzne. Go więcej, należy unikać chwytania na ślepo części jaja płodowego kleszczykami. Przepłukiwanie wnętrza macicy po zabiegu jest rzeczą najzupełniej zbyteczną. W przypadkach stwierdzenia spraw chorobowych, które usposabiają do przebicia macicy, ostrożność podczas wyłyżeczkowania lub rozszerzania szyjki jest tym bardziej wskazana. Dlatego też przystępując do tego rodzaju zabiegów należy sobie w pełni uświadomić stosunki anatomiczne w obrębie miednicy małej i wiedzieć, jak leży i jak jest duża macica. Silne ściągnięcie szyjki macicy ku dołowi jest rzeczą konieczną, gdyż doprowadza zwykle do wyrównania zgięcia trzonu wobec niej w okolicy ujścia wewnętrznego i ułatwia sam zabieg wyłyżeczkowania lub rozszerzenia kanału szyjki. Udostępnienie sobie pola operacyjnego przez należyte rozszerzenie szyjki macicy i wystrzeganie się brutalności w posługiwaniu się podczas zabiegu narzędziami przyczynia się z pewnością do uniknięcia okaleczeń ścian macicy.

Read More