Daily Archives 10 lutego 2015

Karalność usiłowania zgwałcenia

Opracowanie to nie jest, oczywiście, przeznaczone głównie dla prawników. Trzeba więc poinformować czytelników, że zgodnie z zasadami polskiego prawa karnego za przestępstwo odpowiada nie tylko ten, kto go dokonywa, ale także ten, kto usiłuje go dokonać. Słowem — odpowiedzialność karna odnosi się także do fazy wstępnej, poprzedzającej dokonanie przestępstwa, do stadium usiłowania. Przez „usiłowanie” polskie prawo karne rozumie zachowanie, którym sprawca zmierza bezpośrednio do dokonania przestępstwa (art. 11 § 1 kodeksu). Na tle zgwałcenia powstał tedy splot wątpliwości na temat uchwycenia tego wstępnego etapu przestępstwa, które nazywa się usiłowaniem. Jest oczywiste, że gdy do stosunku płciowego – po zastosowaniu przemocy, groźby lub podstępu – nie doszło z powodu oporu ofiary, jej wołania o pomoc lub z innych przyczyn od sprawcy niezależnych, będzie on odpowiadał za zgwałcenie usiłowane (tak samo karalne jak dokonane). Nie są natomiast karalne tzw. czynności przygotowawcze torujące drogę przestępstwu, np. przygotowanie pomieszczenia do gwałtu, nieudana próba zwabienia ofiary itd. W życiu występują, i to nierzadko, sytuacje, w których trudno z całą pewnością orzec, czy sprawca jedynie tylko przygotował się do zgwałcenia, czy też usiłował je wykonać. Decyduje tu stopień subiektywnego i obiektywnego zaawansowania sprawcy w akcji przestępczej.

Read More

Niektóre leki wpływają na obniżenie temperatury ciała

Inne czynniki zwiększające wrażliwość na zimno to: zmęczenie, głód, niedoży-wienie, odwodnienie, a także tytoń i alkohol. Wszystko to negatywnie wpływa na mechanizm samoregulacji ciepłoty ciała. Kiedy Jack znalazł się już w samo-chodzie, nie powinien był prosić o alkohol, a policjant powinien był wiedzieć, że nie należy mu go dawać.

Read More

Tkanka mezenchymalna

W otoczeniu przewodów Miillera tkanka mezenchymalna zagęszcza się coraz bardziej, w szczególności dokoła przewodu płciowego, ale też i wokół przyszłego jajowodu.

Read More

Kompensacyjna odpowiedź gonad

Wzrost wydzielania gonadotropin prowadzi u kobiet do systematycznego zwiększania produkcji estrogenów, których hamujący wpływ na czynność podwzgórza z wiekiem coraz bardziej słabnie. Wydzielany w pierwszym okresie FSH nie powoduje jeszcze owulacji, ale dalszy wzrost aktywności ośrodków podwzgórzowych doprowadza do równie podwyższonego wydzielania LH, a tym samym do cykli owulacyjnych, oraz do zwiększonej syntezy hormonów sterydowych przez pobudzane gona- dotropinami jajniki.

Read More

Wpływ estrogenów na skórę

Wpływ estrogenów na skórę, w szczególności na porost włosów, znalazł dotąd w praktyce małe zastosowanie. a – przed zastosowaniem estrogenów \ b – po rastosowaaaiu dużych dawek ciał rujopędnych

Doświadczen...

Read More

Ustanie krwawienia

Ustanie krwawienia jest następstwem wytworzenia się prawidłowego krwio- biegu w śluzówce wskutek rozszerzenia się naczyń tętniczych w mięśniówce i od- rośnięciu ich zakończeń w śluzówce z kikutów pozostałych po oddzieleniu się rozgałęzień końcowych, które uległy martwicy. Gdy krwawienie ustanie w obrębie r w jajnikach i w śluzówce macicy i ścisłego związku krwawienia macicznego z tymi znamiennymi zmianami fizjologicznymi.

Read More