Daily Archives 15 lutego 2015

Wynicowanie pochwy

Jest rzeczą zrozumiałą, że wydatniejsze obniżenie się macicy, a więc jej przesunięcie się przynajmniej częściowe przez szczelinę dźwigaczy odbytu jest uzależnione od wyprostowania się macicy, będącego tylko zmianą przejściową poprzedzającą jej tyłozgięcie. Znajdujący się w prawidłowym położeniu trzon macicy nie może wysunąć się przez szczelinę płciową, gdyż w warunkach fizjologicznych część pochwowa jest skierowana ku tyłowi, a jeśli wskutek parcia istępuje chwilowo w doi, to wspiera się na mięśniach przepony miedniczej, które ją podtrzymują.

Z chwilą kiedy macica wypada przed szparę sromową, pochwa musi być już w mniejszym lub większym stopniu wynicowana. Do wynicowania pochwy dochodzi jednak nie dlatego, że wypadająca macica pociągnęła ją za sobą.

Read More

POŻĄDANIE SEKSUALNE A MIŁOŚĆ EROTYCZNA CZĘŚĆ 2

Przy próbie wytłumaczenia faktu istnienia różnic jakościowych między miłością erotyczną a długotrwałym pożądaniem seksualnym natrafia się na trudności w określeniu istotnego czynnika, który to sprawia. Być może jest to wynikiem siły aktywizacji potrzeby seksualnej, która w przypadku miłości erotycznej staje się tak silna, że wykracza poza samą potrzebę seksualną i obejmuje całą osobowość. W miarę obniżania się potrzeby seksualnej, a zatem i zdolności do silnej jej aktywizacji, możliwości rozwoju miłości erotycznej przesuwają się w stronę pożądania seksualnego. Wyraża się to w tym, że pożądanie seksualne wywiera coraz słabszy wpływ na inne sektory osobowości, w sensie ich stymulacji i modyfikacji. Stanu tego nie można jednak mylić z zachowaniem seksualnym, które może być różne, niezależnie od tego, czy wynika z miłości erotycznej czy tylko z pożądania seksualnego. Pod wpływem pożądania seksualnego w starczym wieku, mimo że nie jest ono tak silne, aby wywierać wyraźny wpływ stymulujący i modyfikujący inne sfery osobowości, może dochodzić do zachowań seksualnych nawet ściganych przez prawo karne, na przykład do kontaktów seksualnych z nieletnimi.

Read More

Typologia Rabocha

Raboch (1968) badając liczbę rodzeństwa i pozycję w rodzeństwie stwierdził, że pierworodne kobiety mają szczególnie wysoką zdolność do orgazmu. Badając zaś subiektywną ocenę stopnia „szczęśliwego dzieciństwa” stwierdził, że kobiety z dobrą zdolnością do przeżycia orgazmu częściej oceniały swoje dzieciństwo jako „szczęśliwe” niż te, które mają ograniczoną zdolność do przeżycia orgazmu. Wśród tych ostatnich bardzo wiele kobiet oceniało swoje dzieciństwo jako „przeciętne” lub „nieszczęśliwe”. Tenże autor stwierdził, że niska zdolność orgastyczna kobiety obniża częstotliwość stosunków płciowych w małżeństwie, bowiem w małżeństwach kobiet anorgastycznych inicjatywa stosunku pochodziła tylko od męża, podczas gdy w małżeństwach kobiet orgastycznych była ona obustronna.

Read More