Daily Archives 17 lutego 2015

PODZIAŁ GUZÓW JAJNIKOWYCH

Podział guzów jajnika uwzględniający równocześnie ich cechy morfologiczne, hisłogenetyczne i kliniczne jest rzeczą bardzo trudną, gdyż z jednej strony odznaczają się one dużą rozmaitością, z drugiej zaś tak złożoną pod względem embrio- logicznym i histologicznym budową utkania, z jaką nie spotykamy się w żadnym innym narządzie. Nic też dziwnego, że wszystkie dotąd podane klasyfikacje guzów jajnika są niedokładne i w poszczególnych przypadkach jeden i ten sam guz można by z równą słusznością umieścić w kilku grupach. Podstawą podziału guzów jajnika są albo cechy morfologiczne (guzy lite i torbiele, guzy pochodzenia łącznotkanko- wego i nabłonkowego), albo histogenetyczne (guzy pochodzące z pęcherzyków, z komórek śródmiąższowych lub z tkanek przeszczepionych), albo też kliniczne (guzy łagodned złośliwe, guzy wytwarzające hormony i guzy obojętne pod względem hormonalnym).

Read More

KRWAWIENIA Z MACICY NATURY PATOLOGICZNO-CZYNNOŚCIOWĘJ

Niezależnie od krwawień z macicy, które są następstwem zmian organicznych w narządach rodnych i o których będzie często mowa w następnych rozdziałach, spotykamy się z krwawieniami, które stanowią typowe zaburzenie miesiączki i które pozostają w ścisłym związku z procesami natury hormonalnej, odbywającymi się okresowo w gruczołach płciowych kobiety. Określamy je mianem: a) menorrhagia {hypermenorrhoea ,polymenorrhoea) ,b) menostaxis,c) epimenorrhoea, w zależności od charakterystycznych dla nich cech klinicznych. Są to miesiączki albo zbyt obfite (ad a), albo zbyt długo trwające (ad b), albo też odznaczające się zmianą okresu występowania (ad c), w których zatem odstępy między poszczególnymi krwawieniami miesięcznymi są krótsze niż w warunkach prawidłowych.

Read More

Stanowisko Moltza i Rosenbluma

Zjawisko imprinting można zakwalifikować jako szczególną postać procesu uczenia się, którego cechy charakterystyczne sformułował następująco Lorenz (1835): 1. Imprinting może się dokonać tylko w ściśle określonym i ograniczonym czasie życia osobnika, zwanym okresem wrażliwości. Jeśli nie nastąpi on w tym okresie, wówczas możliwość jego dokonania się jest raz na zawsze utracona. 2. Imprinting jest nieodwracalny, to znaczy nigdy nie ulega zapomnieniu. Obiekt, który spowodował imprinting, nie staje się jedynym czynnikiem wyzwalającym odpowiednią reakcję, staje się natomiast w tej mierze obiektem priorytetowym i w sytuacji wyboru zawsze jest preferowany. 3. Ustalenie obiektu docelowego dla określonej reakcji dokonuje się poprzez imprinting w czasie, kiedy odpowiednia reakcja nie została jeszcze wykształcona. 4. Imprinting odnosi się do ponadosobniczych cech obiektu, a więc na przykład do cech gatunku, ale nie do cech indywidualnych jego konkretnego przedstawiciela. 5. Imprinting nie kształtuje zwierzęcia jako takiego, lecz każdorazowo tylko czynnik wyzwalający określoną reakcję, układ odniesienia jakiejś jednej struktury czynnościowej.

Read More