Daily Archives 23 lutego 2015

Zwyrodnienie kosmówki

Za pierwszą przyczynę bujania nabłonka kosirówkowego w zatrzymanych w macicy resztkach jaja płodowego należy uznać za H. Gromadzkim zwyrodnienie kosmł ów kosmówki, które doprowadzi do obumarcia ich miąższu wskutek ustania krwiobiegu we wnętrzu kosmł ów (zanik włośriczek) oraz do nadmiernego gromadzenia się w warstwach pokrywowych kosmłów (zespólzia i komórki Larghar.sa) środków odżywczych umożliwiających rozwój tych warstw. Nie ulega też wątpliwości, że wrastanie nabłonka kosmówkowego w ścianę mięśniową macicy jest ułatwione przy niedostatecznym rozwoju jej śluzówki (Rosner).

Nowotwór ten może występować w każdym wieku w okresie dojrzałości płciowej, przy czym wielka płodność kobiet zdaje się do niego usposabiać.

Read More

Rodzina w poszczególnych kulturach

Obok troski o wielkość grupy rodowej, plemiennej, etnicznej, narodowej i państwowej, która to troska nie pozwala lekceważyć wartości witalnych seksu, społeczeństwo jest zainteresowane kształtowaniem wartości kulturowej seksu i wykorzystaniem jej w procesie socjalizacji jednostki. Seks działa w tym układzie jako kanał w relacji: system społeczny-jednostka, którym przekazuje się sposoby zachowania, modele, wzory, style życia {np. konsumpcyjny), wykraczające poza sferę seksu. Nawet wtedy, kiedy w systemie społecznym nie pojawiają się tendencje innowacyjne w stosunku do seksu (np. w tradycyjnej kulturze ludowej), to działać muszą zewnętrzne i wewnętrzne unormowania regulacyjne w stosunku do grup i jednostek.

Read More

Naczynia krwionośne

W czasie podniecenia seksualnego dochodzi do rozszerzenia się naczyń krwionośnych w pewnych obszarach ciała, co zwiększa ich ukrwienie (a więc i odżywienie). Są to przede wszystkim narządy płciowe, a poza tym pewne obszary mięśniowe i skórne. Przekrwieniu mogą też ulegać ściany nosa, wargi, małżowiny uszne, okolica krocza i odbytu, a więc obszary tworzące strefy erogeniczne. Zewnętrznym wyrazem wzmożonego ukrwienia jest zaczerwienienie skóry, podniesienie się temperatury oraz obrzmienie widoczne gołym okiem lub wyczuwalne dotykiem. Mechanizmy fizjologiczne doprowadzające do szybkich przemieszczeń dużych ilości krwi (co jest konsekwencją rozszerzenia się naczyń krwionośnych w pewnych obszarach ciała) pod wpływem podniecenia seksualnego nie zostały dotychczas wyjaśnione. Być może jest to możliwe na skutek zwężenia się naczyń krwionośnych (a więc zmniejszenia ukrwienia) w innych obszarach ciała, przemieszczenia krwi z narządów stanowiących ich fizjologiczne zbiorniki zapasowe lub też wiąże się z przyśpieszeniem akcji serca lub zwiększeniem pojemności wyrzutowej serca. Rozszerzenie się naczyń krwionośnych w pewnych obszarach ciała, zwłaszcza poza narządami płciowymi, ma miejsce również pod wpływem innych napięć emocjonalnych (gniew, radość) nie związanych z pobudzeniem seksualnym.

Read More

Realizacja czynności seksualno-erotycznych

Podsumowując to, co zostało wyżej napisane, stwierdzimy, że potrzeba seksualna, realizowana w postaci zachowań seksualno-erotycz- v nych, odgrywa u człowieka rolę uniwersalną, dając mu w niektórych wypadkach daleko idącą możliwość neutralizacji skutków deprywacji wszystkich jego potrzeb, oprócz chyba potrzeb fizjologicznych. A i tu istnieją dane wskazujące na to, że w wypadku stosunkowo niedużej, ale dokuczliwej deprywacji, np. potrzeby pokarmowej, w stanach zagrożenia wojennego, lęku wywołanego chorobą – erotyka łagodzi wynikające wskutek nich cierpienia chociażby przez odwrócenie od nich uwagi. Fakty te już zresztą były opisywane zarówno przez literatów, jak i badaczy, nieraz może nadmiernie eksponujących erotyczne epizody, np. z okresu powstania warszawskiego, lub też rozpowszechniających mity o szczególnej pobudliwości erotycznej chorych na gruźlicą.

Nie w...

Read More

Zespól zakodowanych reakcji seksualnych – dalszy opis

Rzucającym się w oczy faktem jest to, że obydwa przytoczone przykłady zespołu zakodowanych reakcji seksualnych odpowiadają fetyszyz- mowi: dla prawidłowego przebiegu konsumacyjnego zachowania seksualnego konieczna jest obecność specyficznych rekwizytów. W przypadku opisanego mężczyzny rekwizyty te funkcjonowały w połączeniu z prawidłowym obiektem, a więc sytuacja odpowiadała fetyszyzmowi małemu. W przypadku kobiety – można by sądzić, że sytuacja odpowiadała fetyszyzmowi dużemu, gdyż obiekt (bodziec) funkcjonował w oderwaniu od prawidłowego partnera, samodzielnie. Dwa szczegóły zwracają tu jednak uwagę: po pierwsze – kobieta wchodziła następnie w związki erotyczne z mężczyznami po drugie – zdolność do szczytowania wykształciła się u niej podczas masturbacji i utrwaliła się na zasadzie wyłączności na tej technice masturbacyjnej, która okazała się skuteczna jako pierwsza i była następnie powtarzana. Można więc ze znacznym prawdopodobieństwem słuszności przyjąć następującą koncepcję. Kobieta, o której mowa, należała do tej bardzo licznej grupy kobiet, które nie mają zdolności do szczytowania sub coitu, w wyniku pobudzenia fizycznego skierowanego bezpośrednio na ściany pochwy. Kobiety te mają z reguły zdolność reagowania orgazmem na pobudzenia innych okolic narządu płciowego, najczęściej okolicy clitoris. Ta właśnie okolica jest najczęstszym obiektem pobudzeń masturbacyjnych oraz najbardziej efektywnych, pozakoitalnych pobudzeń w interakcjach partnerskich. U opisanej kobiety doszło jednak do utrwalenia się jednego tylko efektywnego typu bodźca (strumień wody z natrysku). Opis przypadku nie wydaje się wskazywać, by rekwizyt (natrysk) wywoływał podniecenie seksualne, a .tylko na to, że specyfika bodźca (strumień wody) była jedynym bodźcem efektywnym. Zespół ten można by więc rozpatrywać jako sztywne zaszyfrowanie jednego z możliwych bodźców masturbacyjnych u kobiety, skądinąd niezdolnej do szczytowania na drodze bezpośredniego pobudzenia ścian pochwy, a więc na tle masturbacji, a nie kopulacji, W takim ujęciu, podobnie zresztą jak w porównaniu z symptomatyką i dynamiką fetyszyzmu dużego, zespół ten wykazuje odrębne cechy. Należy też podkreślić, że w funkcjonujących obiegowo koncepcjach klasyfikacyjnych rozmaitych zaburzeń seksualnych, brak zdolności szczytowania podczas stosunku genitalno-genitalnego nie był zaliczany do zboczeń, a ostatnio nie jest on zaliczany do zaburzeń u kobiet, jeśli szczytowanie następuje jako skutek dodatkowej stymulacji łechtaczki w interakcji partnerskiej. Natomiast fetyszyzm był i jest zaliczany do zboczeń, przy czym fetyszyzm mały – jak się wydaje – niesłusznie.

Read More