Monthly Archives Luty 2015

Wynicowanie pochwy

Jest rzeczą zrozumiałą, że wydatniejsze obniżenie się macicy, a więc jej przesunięcie się przynajmniej częściowe przez szczelinę dźwigaczy odbytu jest uzależnione od wyprostowania się macicy, będącego tylko zmianą przejściową poprzedzającą jej tyłozgięcie. Znajdujący się w prawidłowym położeniu trzon macicy nie może wysunąć się przez szczelinę płciową, gdyż w warunkach fizjologicznych część pochwowa jest skierowana ku tyłowi, a jeśli wskutek parcia istępuje chwilowo w doi, to wspiera się na mięśniach przepony miedniczej, które ją podtrzymują.

Z chwilą kiedy macica wypada przed szparę sromową, pochwa musi być już w mniejszym lub większym stopniu wynicowana. Do wynicowania pochwy dochodzi jednak nie dlatego, że wypadająca macica pociągnęła ją za sobą.

Read More

POŻĄDANIE SEKSUALNE A MIŁOŚĆ EROTYCZNA CZĘŚĆ 2

Przy próbie wytłumaczenia faktu istnienia różnic jakościowych między miłością erotyczną a długotrwałym pożądaniem seksualnym natrafia się na trudności w określeniu istotnego czynnika, który to sprawia. Być może jest to wynikiem siły aktywizacji potrzeby seksualnej, która w przypadku miłości erotycznej staje się tak silna, że wykracza poza samą potrzebę seksualną i obejmuje całą osobowość. W miarę obniżania się potrzeby seksualnej, a zatem i zdolności do silnej jej aktywizacji, możliwości rozwoju miłości erotycznej przesuwają się w stronę pożądania seksualnego. Wyraża się to w tym, że pożądanie seksualne wywiera coraz słabszy wpływ na inne sektory osobowości, w sensie ich stymulacji i modyfikacji. Stanu tego nie można jednak mylić z zachowaniem seksualnym, które może być różne, niezależnie od tego, czy wynika z miłości erotycznej czy tylko z pożądania seksualnego. Pod wpływem pożądania seksualnego w starczym wieku, mimo że nie jest ono tak silne, aby wywierać wyraźny wpływ stymulujący i modyfikujący inne sfery osobowości, może dochodzić do zachowań seksualnych nawet ściganych przez prawo karne, na przykład do kontaktów seksualnych z nieletnimi.

Read More

Typologia Rabocha

Raboch (1968) badając liczbę rodzeństwa i pozycję w rodzeństwie stwierdził, że pierworodne kobiety mają szczególnie wysoką zdolność do orgazmu. Badając zaś subiektywną ocenę stopnia „szczęśliwego dzieciństwa” stwierdził, że kobiety z dobrą zdolnością do przeżycia orgazmu częściej oceniały swoje dzieciństwo jako „szczęśliwe” niż te, które mają ograniczoną zdolność do przeżycia orgazmu. Wśród tych ostatnich bardzo wiele kobiet oceniało swoje dzieciństwo jako „przeciętne” lub „nieszczęśliwe”. Tenże autor stwierdził, że niska zdolność orgastyczna kobiety obniża częstotliwość stosunków płciowych w małżeństwie, bowiem w małżeństwach kobiet anorgastycznych inicjatywa stosunku pochodziła tylko od męża, podczas gdy w małżeństwach kobiet orgastycznych była ona obustronna.

Read More

POŁOŻENIA MIEDNICOWE, UŁOŻENIA ZUPEŁNE I NIEZUPEŁNE

– a) przyczyny powstawania położeń miednicowych Około 3% wszystkich porodów przebiega w położeniach miednicowych. W poszczególnych przypadkach trudno ustalić, czemu właśnie zamiast główki wstawiają się pośladki. W 'Olbrzymiej liczbie przypadków płód wstawia się do miednicy główką, muszą więc istnieć przyczyny, które powodują, że na jej miejsce wstawiają się pośladki. Należy przypuszczać, że wszelkie czynniki utrudniające przystosowanie się główki do dolnego odcinka macicy i warunkujące płodowi większą ruchomość sprzyjają położeniom miednicowylm. Statystyki zgodnie wykazują, że występują one często w porodach przedwczesnych, w ciążach mnogich, wiełowodziu, wodogłowiu lub w ciążach z martwym płodem. Częściej zdarza się to u wieloródek z wiotkimi ścianami macicy i powłok brzusznych.

– b) ...

Read More

Czyn lubieżny z osobą nieletnią (pedofilia}

– 1. Zaczniemy od sformułowania art. 176 kodeksu z 1969 r.:

„Kto dopuszcza się czynu lubieżnego względem osoby poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności do lat 10”,

W kod...

Read More

Syntetyczne ciała rujopędne

Ponieważ wszystkie naturalne ciała rujopędne ulegają procesom utleniającym w przewodzie pokarmowym (i w wątrobie), podawanie ich doustnie jest mniej skuteczne. Należy przypuszczać, że u zwierząt wyższych tylko dziesiąta część doprowadzonych w ten sposób ciał rujopędnych zostaje wyzyskana, gdyż nawet najskuteczniej działający z nich alfa-estradiol ulega w wątrobie szybkiej przemianie i wydaleniu w żółci.

W ostatnich czasach ciała rujopędne naturalne zastępuje się coraz częściej związkami syntetycznymi o podobnym działaniu (np. stilbestrol, hexestrol itd.). Na ogól syntetyczne ciała rujopędne są gorzej znoszone przez ustrój i mogą powodować niekiedy zaburzenia żolądkowo-jelilowe, mają jednak tę zaletę, że stosuje się je głównie doustnie.

Znaczenie hormonów płciowych żeńskich i rola, jaką odgrywają w ustroju w innych, odrębnych narządach ustroju. Zmiany te mają charakter pobudzający lub hamujący.

Read More

Zabieg Emmeta

Klasyczną operacją stosowaną do dziś dnia celem odtworzenia prawidłowej części pochwowej jest zabieg Emmeta. Operacja ta polega na okrwawieniu brzegów pękniętych warg szyjki i po wydęciu części zbliznowaciałych na zeszyciu ich z sobą.

Szwy zakłada się od górnego kąta rany ku ujściu zewnętrznego kanału szyjki, najpierw po jednej, potem po drugiej stronie (na każdą stronę przypada 3-4 szwy). Należy uważać, aby szew objął całą okrwawioną powierzchnię, w przeciwnym bowiem razie dochodzi do następowych krwawień, które wymagają zakładania szwów dodatkowych. Do zeszycia rany używa się katgutu.

Czasami znów w przypadkach obustronnego pęknięcia szyjki lepiej zeszyć tylko jedną stronę, jeśli jedno rozdarcie jest bardzo głębokie, a drugie płytkie.

Read More

Indukowanie efektu cytotoksycznego makrofagów

Ponieważ produkcja różnego typu specyficznych przeciwciał zachodzi w organizmie biorcy istnieją wszelkie dane ku temu, aby przypuszczać, że do efektu tego może dojść również przy odrzucaniu przeszczepu.

W nacieku allogenicznego przeszczepu skóry obecne są w dużych ilościach makrofagi. Dotychczasowe doświadczenia

Read More

Lymphogranuloma inguinale

Lymphogranuloma inguinale (morbus Nicolas Favre), Jest to choroba zakaźna, która polega na powstaniu w io-28 dniach po zakażeniu owrzodzenia lub też drobnego pęcherzyka u wejścia do pochwy lub na wargach sromowych. Owrzodzenie to przypomina często z wyglądu wrzód miękki. Goi się ono najczęściej w ciągu dwóch tygodni. Po upływie tygodnia lub nawet kilku tygodni występuje obrzęk gruczołów pachwinowych, któremu towarzyszą nieraz bardzo silne bóle. Gruczoły chłonne ulegają zropieniu, po czym rozpoczyna się proces chorobowy, polegający na tworzeniu się przetok. Ten drugi etap schorzenia nie jest jednak regułą. Trzeci etap pod względem klinicznym przedstawia się rozmaicie. Zwykle dochodzi do powstania uleus vulvae et ani (esthiomene), lecz również może pojawiać się słoniowacina sromu. Niekiedy w toku tego stadium choroby dochodzi do zblizno- wacenia prostnicy wskutek rozległych nacieków w obrębie tkanki łącznej przymacicza.

Read More

Carcinoma cervicis

Nabłonek szyjki macicznej cechuje bowiem wybitna skłonność do przeobrażenia (metaplasia), co odnosi się nie tylko do komórek nowotworowych, lecz także do komórek w okresie przed wystąpieniem raka (stadium praecancerosum). Należy przyjąć, że carcinoma cervicis powstaje wskutek naruszenia równowagi nabłonkowej na pograniczu nabłonka walcowatego kanału szyjki oraz nabłonka wielowarstwowego płaskiego części pochwowej i że istotną przyczyną jego rozwoju jest ta właśnie zmiana nabłonka – właściwego dla danej części szyjki – na nietypowy. Z tego względu jest też nieraz trudne do stwierdzenia badaniem makroskopowym i mikroskopowym, czy punktem wyjścia nowotworu był nabłonek płaski, czy też walcowaty. Jest bowiem...

Read More

Śmiertelne zakłócenia rytmu serca

U Andiego odkryto po śmierci zgrubienia włókien mięśniowych w przegrodzie serca, ścianie odzielającej lewą stronę serca od prawej. Stan ten, zwany asymetrycznym przerostem przegrody, może się wiązać ze śmiertelnymi zakłóceniami rytmu serca. Jedynym sygnałem istnienia tej wady jest obecny od urodzenia szmer w sercu.

Read More

Powstanie błony białawej jajnika

Guzy niewielkich rozmiarów mają wyraźną łącznotkankową osłonkę, która powstała z błony białawej jajnika. W miarę postępu proces rakowy zajmuje jednak i niszczy tę osłonkę, wskutek czego nowotwór może swobodnie przenieść się na otrzewną jamy brzusznej.

Na przekroju raka rdzeniastego, a więc mającego słabo rozwinięte podścielisko łącznotkankowe, stwierdza się szarożółtawą masę nowotworową, a w niej ogniska rozmię- kania i miejsca, w których doszło do śródmiąższowych wylewów' krwi. Ogniska te zależnie od czasu trwania wylewów mają barwę czerwoną, brunatną lub żółtawą. Duże przestrzenie guza składają się z wielokształtnych komórek nabłonkowych, w których występują czasami zmiany wsteczne. Rak włóknisty jest natomiast bardzo twardy, a na przekroju może niekiedy przypominać mięśniaka.

– b) Rak wtórny (cystadenoma carcinomatodes). Jest to odmiana pierwotnie łagodnego torbielako-gruczo- laka surowiczego, którego część uległa przemianie w nowotwór złośliwy. Na pi...

Read More

Biochemiczne podłoże popędu seksualnego

Międzymózgowie spełnia też rolę wewnątrzwydzielniczą. Wydziela neurosekretyny, które pobudzają czynność wewnątrzwydzielniczą przysadki mózgowej. Biochemiczne podłoże popędu seksualnego stanowią hormony seksualne, a zwłaszcza androgeny. Istnieje pewna zależność między ilością androgenów w organizmie a siłą popędu seksualnego. Ilość wydzielanych androgenów przed okresem dojrzewania jest niewielka – wzmaga się ona wydatnie w okresie dojrzewania (w tym samym czasie ulega wybitnemu nasileniu potrzeba seksualna, zwłaszcza u mężczyzn). Poziom produkowanych androgenów jest największy około 20 roku życia, potem powoli opada do około 50 roku życia. Od tego wieku poziom hormonów zmniejsza się w tempie znacznie szybszym. Poziom androgenów u kobiet jest o około !/.i niższy niż u mężczyzn. Pewien poziom androgenów jest konieczny do występowania prawidłowych reakcji seksualnych, a więc i do rozwoju emocjonalno-seksualnego. Kastracja osobnika płci męskiej dokonana przed okresem dojrzewania doprowadza do tego, że dojrzewanie w ogóle nie następuje, ponieważ do zwyżki poziomu androgenów w okresie dojrzewania przyczyniają się głównie androgeny wydzielane w jądrach. Nie dochodzi więc do należytego rozwoju całego organizmu oraz narządów płciowych. Nie nasila się też – w typowy dla okresu dojrzewania sposób – potrzeba seksualna. Wszelkie reakcje człowieka, a więc i reakcje emocjonalne, pozbawione zostają komponentu seksualnego (lub też jest on tak słaby, że trudno go dostrzec), przez co mają one charakter aseksualny. Kastracja dokonana po okresie dojrzewania obniża znacznie siłę reakcji seksualnych, lecz zazwyczaj nie wygasza ich całkowicie. Tłumaczy się to tym, że androgeny w okresie dojrzewania „uwrażliwiły” mózg na bodźce seksualne w ten sposób, że pewne reakcje seksualne mogą wystąpić nawet bez wydzielania odpowiednich ilości androgenów. Obniżenie się siły potrzeby seksualnej jest przy tym odwrotnie proporcjonalne do stopnia rozwoju psychicznego człowieka. Im wyższy stopień rozwoju psychiki, tym słabszy jest efekt kastracji.

Read More