Monthly Archives Luty 2015

NIEPRAWIDŁOWOŚCI CHROMOSOMALNE

Nieprawidłowości chromosomalne – zarówno nierozdzielność, jak utrata w anafazie – powstałe w komórkach płciowych męskich lub żeńskich powodują, że nowo powstała zygota wykazuje nadmiar lub brak chromosomu, tak więc nieprawidłowość taką określamy odpowiednio jako monosomię lub trisomię. Jeżeli natomiast nierozdzielność lub utrata w anafazie nastąpią po zapłodnieniu komórki jajowej, to powstaje tak zwana mozaikowość chromosomalna. Istnieją wtedy w jednym ustroju dwie lub kilka linii komórkowych, z których każda ma inną liczbę chromosomów. W wyniku utraty w anafazie powstaje mozaika z jedną tylko nieprawidłową linią komórkową. Jeśli na przykład utracony zostanie jeden z chromosomów płciowych, to w ustroju powstaje mozaika z jedną nieprawidłową linią komórkową, co daje w rezultacie mozaikę 45,X/46,XX lub 45,X/46,XY. Natomiast w wyniku nierozdzielności w okresie zarodkowym powstaje mozaika z dwiema lub więcej nieprawidłowymi liniami komórkowymi.

Aberracje c...

Read More

Karalność usiłowania zgwałcenia

Opracowanie to nie jest, oczywiście, przeznaczone głównie dla prawników. Trzeba więc poinformować czytelników, że zgodnie z zasadami polskiego prawa karnego za przestępstwo odpowiada nie tylko ten, kto go dokonywa, ale także ten, kto usiłuje go dokonać. Słowem — odpowiedzialność karna odnosi się także do fazy wstępnej, poprzedzającej dokonanie przestępstwa, do stadium usiłowania. Przez „usiłowanie” polskie prawo karne rozumie zachowanie, którym sprawca zmierza bezpośrednio do dokonania przestępstwa (art. 11 § 1 kodeksu). Na tle zgwałcenia powstał tedy splot wątpliwości na temat uchwycenia tego wstępnego etapu przestępstwa, które nazywa się usiłowaniem. Jest oczywiste, że gdy do stosunku płciowego – po zastosowaniu przemocy, groźby lub podstępu – nie doszło z powodu oporu ofiary, jej wołania o pomoc lub z innych przyczyn od sprawcy niezależnych, będzie on odpowiadał za zgwałcenie usiłowane (tak samo karalne jak dokonane). Nie są natomiast karalne tzw. czynności przygotowawcze torujące drogę przestępstwu, np. przygotowanie pomieszczenia do gwałtu, nieudana próba zwabienia ofiary itd. W życiu występują, i to nierzadko, sytuacje, w których trudno z całą pewnością orzec, czy sprawca jedynie tylko przygotował się do zgwałcenia, czy też usiłował je wykonać. Decyduje tu stopień subiektywnego i obiektywnego zaawansowania sprawcy w akcji przestępczej.

Read More

Niektóre leki wpływają na obniżenie temperatury ciała

Inne czynniki zwiększające wrażliwość na zimno to: zmęczenie, głód, niedoży-wienie, odwodnienie, a także tytoń i alkohol. Wszystko to negatywnie wpływa na mechanizm samoregulacji ciepłoty ciała. Kiedy Jack znalazł się już w samo-chodzie, nie powinien był prosić o alkohol, a policjant powinien był wiedzieć, że nie należy mu go dawać.

Read More

Tkanka mezenchymalna

W otoczeniu przewodów Miillera tkanka mezenchymalna zagęszcza się coraz bardziej, w szczególności dokoła przewodu płciowego, ale też i wokół przyszłego jajowodu.

Read More

Kompensacyjna odpowiedź gonad

Wzrost wydzielania gonadotropin prowadzi u kobiet do systematycznego zwiększania produkcji estrogenów, których hamujący wpływ na czynność podwzgórza z wiekiem coraz bardziej słabnie. Wydzielany w pierwszym okresie FSH nie powoduje jeszcze owulacji, ale dalszy wzrost aktywności ośrodków podwzgórzowych doprowadza do równie podwyższonego wydzielania LH, a tym samym do cykli owulacyjnych, oraz do zwiększonej syntezy hormonów sterydowych przez pobudzane gona- dotropinami jajniki.

Read More

Wpływ estrogenów na skórę

Wpływ estrogenów na skórę, w szczególności na porost włosów, znalazł dotąd w praktyce małe zastosowanie. a – przed zastosowaniem estrogenów \ b – po rastosowaaaiu dużych dawek ciał rujopędnych

Doświadczen...

Read More

Ustanie krwawienia

Ustanie krwawienia jest następstwem wytworzenia się prawidłowego krwio- biegu w śluzówce wskutek rozszerzenia się naczyń tętniczych w mięśniówce i od- rośnięciu ich zakończeń w śluzówce z kikutów pozostałych po oddzieleniu się rozgałęzień końcowych, które uległy martwicy. Gdy krwawienie ustanie w obrębie r w jajnikach i w śluzówce macicy i ścisłego związku krwawienia macicznego z tymi znamiennymi zmianami fizjologicznymi.

Read More

Erekcje w czasie snu a działalność serca

Na rycinie 8 przedstawiono rozkład siły erekcji rejestrowanej przez całą noc. W ciągu dwu pierwszych godzin nie zaobserwowano silnych erekcji. Pomię- dzy drugą a czwartą godziną snu występuje 20% wszystkich silnych erekcji. Ich udział procentowy wzrasta do 49% między czwartą a szóstą godziną snu. Po szóstej godzinie snu następuje spadek do 31%. Powodem obniżenia się siły erekcji są dwie przyczyny: po pierwsze, negatywny wpływ na silę erekcji ma proces budzenia się osób badanych, następujący zaraz po siódmej godzinie snu, po drugie, wszystkie erekcje są hamowane i przerywane ze względu na poranne przebudzenie.

Read More

Konflikty ról występujące w małżeństwie

Szczególnie konfliktogenna jest problematyka ról społecznych w małżeństwie. Jeśli chodzi o rolę społeczną małżonka, czyli stałego partnera seksualnego i partnera życiowego, ważne jest, aby małżonkowie w jednakowy sposób pojmowali, na czym ta rola polega, aby oczekiwania wysuwane pod adresem małżonka – męża lub żony – były wzajemnie uświadamiane, a nawet zwerbalizowane. Ważne jest, aby żona wiedziała, czego chce i oczekuje od męża, aby mąż wiedział to samo w stosunku do żony, aby obydwoje nawzajem wiedzieli, czego od siebie oczekują. Do konfliktów doprowadza bowiem fakt, że bardzo często ludzie nie werbalizują, nie formułują oczekiwań wobec siebie, tylko zachowują się według pewnych przyjętych modeli lub wzorców. Najczęściej jednak oczekiwania wobec małżonka kształtują ludzie według własnego modelu, a postępują względem niego zgodnie z własnym wzorem zachowania.

W większośc...

Read More

DZISIEJSZE SPOJERZENIE NA EWOLUCJĘ – CIĄG DALSZY

Warto zaznaczyć, że bezsprzecznie najwyższym etapem ewolucyjnego rozwoju seksualności człowieka jest nabycie zdolności do przeżywania miłości erotycznej. Zdolność ta jest bez wątpienia uwarunkowana przede wszystkim biologicznie, mimo że wpływy psychospołeczne mogą zasadniczo zmieniać formy jej przejawiania się. Jest ona uzależniona między innymi od siły potrzeby seksualnej oraz wykształca się w różnym stjp- niu u poszczególnych ludzi pod wpływem czynników, które nie zostały jeszcze dostatecznie poznane. Miłość erotyczna jest typowo ludzkim procesem uczuciowym związanym integralnie z całokształtem rozwoju człowieka. Warto także dodać, że w ontogenetycznej ewolucji seksualności człowieka, mimo osiągnięcia najwyższych etapów rozwojowych, jakich wyrazem jest nabycie zdolności do miłości erotycznej, u wielu ludzi, w różnym stopniu i w różnych sytuacjach pojawiają się elementy atawistyczne, które mogą stanowić dodatkowe źródło stymulujące czynności i zachowania seksualne lub hamujące je. Widać to między innymi z zachowań wielu ludzi obserwujących na przykład walkę z bykiem, którzy wpadają w ekstazę przv wbiciu lancy przez matadora. Te atawi-

Read More

Zespół gotowości seksualnej

U kobiety tempo przebiegu podniecenia jest w wysokim stopniu należne od różnych czynników. Bodźce związane z niekorzystną sytuacją, w jakiej odbywa się akt seksualny, mają duży wpływ na przebieg podniecenia seksualnego – przeważnie oddziałują hamująco. Dużą rolę odgrywają u kobiety uczucia, którymi darzy ona mężczyznę. Jeśli darzy mężczyznę miłością lub głęboką przyjaźnią, a ponadto uczuciem podziwu i szacunku, wpływa to wyraźnie na przyśpieszenie tempa przebiegu podniecenia. Jeśli mężczyzna jest dla kobiety obojętny uczuciowo, przebieg podniecenia jest zwykle bardzo powolny. W niektórych przypad-

Zespó...

Read More

Przebicia macicy

Ponieważ z natury rzeczy przebicia macicy łatwiej dokonać narzędziem o niewielkiej średnicy, ograniczenie używania ich podczas wyłyżeczkowania jest ze wszech miar wskazane. Odnosi się to przede wszystkim do zgłębników macicznych i łyżeczek małego kalibru, Rozszerzadłami Hegara należy posługiwać się bardzo ostrożnie i nie wprowadzać ich daleko poza ujście wewnętrzne. Go więcej, należy unikać chwytania na ślepo części jaja płodowego kleszczykami. Przepłukiwanie wnętrza macicy po zabiegu jest rzeczą najzupełniej zbyteczną. W przypadkach stwierdzenia spraw chorobowych, które usposabiają do przebicia macicy, ostrożność podczas wyłyżeczkowania lub rozszerzania szyjki jest tym bardziej wskazana. Dlatego też przystępując do tego rodzaju zabiegów należy sobie w pełni uświadomić stosunki anatomiczne w obrębie miednicy małej i wiedzieć, jak leży i jak jest duża macica. Silne ściągnięcie szyjki macicy ku dołowi jest rzeczą konieczną, gdyż doprowadza zwykle do wyrównania zgięcia trzonu wobec niej w okolicy ujścia wewnętrznego i ułatwia sam zabieg wyłyżeczkowania lub rozszerzenia kanału szyjki. Udostępnienie sobie pola operacyjnego przez należyte rozszerzenie szyjki macicy i wystrzeganie się brutalności w posługiwaniu się podczas zabiegu narzędziami przyczynia się z pewnością do uniknięcia okaleczeń ścian macicy.

Read More

Kontakty społeczne poza rodziną

Kontakty społeczne poza rodziną są uzależnione od liczby rówieśników i ich cech, obyczajowości podgrupy społecznej (Mądrzycki, 1970), a także od różnego rodzaju stymulatorów rozwoju społecznego, jakimi są telewizja, kino, prasa i literatura (Hurlock, 1965). Poprzez codzienną obserwację rówieśników i osób dorosłych dziecko uczy się zasad postępowania społecznego, korzysta z wzorów, które ma w najbliższym otoczeniu. W uczeniu się funkcjonowania społecznego wyraźnie występują dwa elementy: nabywanie wiedzy o zasadach postępowania oraz ćwiczenie umiejętności nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania kontaktów z drugim człowiekiem. Wiedza o funkcjonowaniu społecznym przekazywana jest zarówno w formie zwerbalizowanej (pod postacią rozmaitych pouczeń, nakazów i zakazów), jak i w formach niewerbalnych, poprzez obserwację zachowań innych osób, Inaczej mówiąc, w toku oddziaływań wychowawczych matka może instruować córkę, jak należy postępować z mężczyznami, co wolno, a czego „nie wypada” robić, ale prócz tego córka ma także okazję obserwować, w jaki sposób matka nawiązuje kontakty społeczne z ojcem i innymi mężczyznami. O zasadach postępowania z chłopcami będzie także dyskutowała ze swoimi koleżankami, a równocześnie każdy dzień będzie jej przynosił wiele nowych informacji o typach kontaktów międzyludzkich.

Read More