Daily Archives 22 września 2017

BUNITROLOL CZĘŚĆ 2

Oba związki wykazują wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną, która osłabia ich depresyjny wpływ na mięsień sercowy [85, 736]. Według Myłechorane i wsp. [728] wpływ kardiodepresyjny pochodnych nitrowych ujawnia się w dawkach większych niż te, które blokują receptor (}-adre- nergiczny. Badano wpływ bunitrololu i preparatu Ko 1313 na układ przewodzący serca i na doświadczalne niemiarowości [84], Oba związki, podobnie jak propranołoł, hamują przewodnictwo przedsionkowo-komorowe, przedłużają okres reakcji komór i zwiększają próg wrażliwości na migotanie komór, wywołane bodźcem elektrycznym. Znoszą niemiarowości ouabainowe i adrenałinowe, w mniejszym stopniu niemiarowości akoni- tynowe i po podwiązaniu tętnic wieńcowych [84].

Read More