Daily Archives 24 września 2017

DEFINICJA NATURALNOŚCI I NATURY

Znaczne rozbieżności zdań można napotkać również w przypadku definicji „naturalności” i „natury” człowieka oraz jego potrzeb i zachowań. Według Pietera (1972), potrzebę (lub zachowanie) można uważać za naturalną, jeśli jest: 1) uzależniona od genów 2) odziedziczona i wrodzona 3) wynikająca z anatomicznej budowy i funkcji organizmu 4) uzależniona od ogółu warunków rozwoju psychicznego, a więc również od wpływów środowiska 5) wspólna ludziom i zwierzętom 6) specyficznie właściwa gatunkowi ludzkiemu 7) powszechnie ludzka. Autor zaznacza przy tym, że zaliczenie potrzeby do klasy potrzeb naturalnych nie oznacza braku w niej komponentu kulturowego ani też nie oznacza utożsamiania jej z potrzebami uwarunkowanymi popędami instynktownymi. U człowieka prawdopodobnie nie istnieją potrzeby 'wyłącznie naturalne lub wyłącznie kulturowe. Zaliczenie potrzeby do klasy „naturalnej” lub „kulturowej” oznacza tylko zaakcentowanie przewagi uwarunkowania biologicznego lub społeczno-kulturowego. Schelsky (1976) sądzi, że „naturalność” nie ma charakteru biologicznego, lecz jest uznanym obyczajem, społecznie ustaloną normą objawiającą się w samopoczuciu społeczeństwa jako absolutna. Fromm (1941) stwierdzał, że „natura człowieka, jego !namiętności i niepokoje są wytworem kultury”. Człowiek rodząc się ma mniej zdeterminowanych zachowań niż jakiekolwiek zwierzę. Wynika z tego, że człowiek adaptuje się do życia w społeczeństw e nie za pośrednictwem instynktów, lecz poprzez uczenie się i przyswajanie sobie nawyków kulturowych. I to właśnie staje się jego „naturą”. Jager (1976) twierdzi, że ma wątpliwości co do słuszności zdania Kin- seya, iż powoływanie się na zgodność z przyrodą lub przeciwstawianie się jej prawom stanowią ocenę wartościującą, lecz nie mają żadnego lub bardzo niewielkie uzasadnienie biologiczne.

Odróż...

Read More