Daily Archives 7 maja 2015

Cryptosporidium pawum

Część zarażonych krwinek czerwonych przyjmuje kształt owalny, powiększa się, odbarwia, pojawia się w nich ziarnistość Schtiffnera. Charak-terystyczne są ziarnistości w krwinkach z bardzo wczesnymi postaciami rozwojowymi zarodźca oraz strzępienie się brzegów krwinek (ryc. 3.36).

Read More