Autopsja mózgu dzieci

Podczas autopsji mózgu dzieci z toksoplazmozą wrodzoną już makroskopowo mogą być widoczne rozsiane żółtawe ogniska martwicy, umiejscowione okołokomo- rowo, lecz występujące też w innych strukturach szarych i białych mózgu oraz rdzenia. W preparatach mikroskopowych widoczne są ogniska martwicy otoczone naciekiem glejowo-mezodermalnym oraz drobne rozsiane ziarniniaki (komórki nabłonko- wate, limfocyty, komórki plazmatyczne) u płodów i noworodków w naciekach komórkowych wykrywa się limfoblasty, często też postacie cysty T. gondii, które mogą występować również poza naciekami.

Ostatnio częstość toksoplazmozy wrodzonej zmniejsza się w związku z wpro-wadzeniem różnych form kontroli. Z badań własnych wynika, że badania serologiczne u kobiet ciężarnych muszą być powtarzane wielokrotnie, gdyż u części z nich następuje serokonwersja z ujemnej na dodatnią, natomiast u innych pojawiają się immunoglobuliny wtórne klasy M (Kurnatowska, Sieczkowski) – stanowi to naszym zdaniem bezwględne wskazanie do zastosowania leków przeciwtoksoplazmo- wych dla ochrony płodu. W zarażeniu matki w drugim lub trzecim trymestrze ciąży wyróżnia się trzy stadia kliniczne: uogólnienia, ostrego zapalenia opon mózgowych i mózgu oraz uszkodzeń pozapalnych może ujawnić się – wodogłowie, zapalenie wewnątrzmózgowe oraz chorioretinitis. Często dzieci rodzą się pozornie zdrowe, a skutki przebytej wewnątrzmacicznej inwazji T. gondii ujawniają się w dalszych okresach rozwojowych, nawet po kilku, kilkunastu latach. Mogą to być objawy niedorozwoju fizycznego i psychicznego, znacznego stopnia uszkodzenia narządu wzroku, nierzadko opisuje się zapalenie mięśnia sercowego, z licznymi ogniskami zwapnień.

Toksoplazmoza podlega obowiązkowi zgłaszania przez organa służby zdrowia do stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Wykrywanie. W preparatach utrwalonych alkoholem metylowym, barwionych barwnikiem Giemsy lub Wrighta z wód płodowych, płynu mózgowo-rdzeniowego, biopsji węzłów chłonnych lub szpiku kostnego człowieka (tab. 2.1) bardzo rzadko wykrywa się trofozoity (niebieskie, o charakterystycznym łukowatym kształcie, z wiśniowym nieregularnym jądrem i zaznaczoną przestrzenią okołojądrową), które należy różnicować z komórkami wegetatywnymi grzyba Histoplasma ccipsidatum oraz formami amastigota Trypanosomci cruzi i Leishmania donovani.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>