Dentysta NFZ w Pyrzycach jest najlepszy na świecie

Dentysta jest specjalistą, nikt nie ma co do tego wątpliwości. Praca takiego lekarza jest bezcenna, ważna, celowa. Na pewno warto taką pracę podjąć. Można pracować państwowo lub płacić za leczenie prywatnemu specjaliście. Ekspertów nie brakuje, a cenna praca to ważna rzecz. Dzisiaj praca na rzecz pacjentów jest istotna. Na pewno warto o tym pamiętać i kurować pacjentów nieustannie. Solidny dentysta pracuje, działa i podejmuje wszelkie wysiłki. Dzisiaj nie można rezygnować z takiego eksperta i potrzebuje wielkiego wsparcia.

Read More

DEFINICJA NATURALNOŚCI I NATURY

Znaczne rozbieżności zdań można napotkać również w przypadku definicji „naturalności” i „natury” człowieka oraz jego potrzeb i zachowań. Według Pietera (1972), potrzebę (lub zachowanie) można uważać za naturalną, jeśli jest: 1) uzależniona od genów 2) odziedziczona i wrodzona 3) wynikająca z anatomicznej budowy i funkcji organizmu 4) uzależniona od ogółu warunków rozwoju psychicznego, a więc również od wpływów środowiska 5) wspólna ludziom i zwierzętom 6) specyficznie właściwa gatunkowi ludzkiemu 7) powszechnie ludzka. Autor zaznacza przy tym, że zaliczenie potrzeby do klasy potrzeb naturalnych nie oznacza braku w niej komponentu kulturowego ani też nie oznacza utożsamiania jej z potrzebami uwarunkowanymi popędami instynktownymi. U człowieka prawdopodobnie nie istnieją potrzeby 'wyłącznie naturalne lub wyłącznie kulturowe. Zaliczenie potrzeby do klasy „naturalnej” lub „kulturowej” oznacza tylko zaakcentowanie przewagi uwarunkowania biologicznego lub społeczno-kulturowego. Schelsky (1976) sądzi, że „naturalność” nie ma charakteru biologicznego, lecz jest uznanym obyczajem, społecznie ustaloną normą objawiającą się w samopoczuciu społeczeństwa jako absolutna. Fromm (1941) stwierdzał, że „natura człowieka, jego !namiętności i niepokoje są wytworem kultury”. Człowiek rodząc się ma mniej zdeterminowanych zachowań niż jakiekolwiek zwierzę. Wynika z tego, że człowiek adaptuje się do życia w społeczeństw e nie za pośrednictwem instynktów, lecz poprzez uczenie się i przyswajanie sobie nawyków kulturowych. I to właśnie staje się jego „naturą”. Jager (1976) twierdzi, że ma wątpliwości co do słuszności zdania Kin- seya, iż powoływanie się na zgodność z przyrodą lub przeciwstawianie się jej prawom stanowią ocenę wartościującą, lecz nie mają żadnego lub bardzo niewielkie uzasadnienie biologiczne.

Odróż...

Read More

Leczenie mięśniaków

Leczenie mięśniaków i powstrzymanie towarzyszących im uporczywych krwawień przez wytrzebienie kobiety promieniami Roentgena jest metodą pewną i bezpieczną u jednostek, które zbliżają się do okresu przekwitania. U kobiet młodszych, poniżej czterdziestu lat, kiedy chodzi o zachowanie czynności jajników i macicy, sposób ten jest raczej przeciwwskazany. Go więcej, nie prowadzi do zniszczenia u osób młodszych wszystkich pęcherzyków Graafa, tak że możliwe jest po pewnym czasie ponowne pojawianie się u nich krwotoków miesięcznych. Zbyt wczesne przekwitanie w związku z wytrzebieniem powoduje również wystąpienie przykrych nieraz objawów wypadowych (poty, uderzenia krwi do głowy, bezsenność).

Read More

BUNITROLOL CZĘŚĆ 2

Oba związki wykazują wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną, która osłabia ich depresyjny wpływ na mięsień sercowy [85, 736]. Według Myłechorane i wsp. [728] wpływ kardiodepresyjny pochodnych nitrowych ujawnia się w dawkach większych niż te, które blokują receptor (}-adre- nergiczny. Badano wpływ bunitrololu i preparatu Ko 1313 na układ przewodzący serca i na doświadczalne niemiarowości [84], Oba związki, podobnie jak propranołoł, hamują przewodnictwo przedsionkowo-komorowe, przedłużają okres reakcji komór i zwiększają próg wrażliwości na migotanie komór, wywołane bodźcem elektrycznym. Znoszą niemiarowości ouabainowe i adrenałinowe, w mniejszym stopniu niemiarowości akoni- tynowe i po podwiązaniu tętnic wieńcowych [84].

Read More

Zbyt słabe bóle

Zbyt słabe bóle, jak to wskazuje sama nazwa, są spowodowane niedostateczną czynnością mięśniówki macicy, wskutek czego skurcze są słabe, a przerwy międzybólowe wydłużone. Oczywiście towarzyszy temu i przewlekły poród, ciągnący się ponad przeciętne normy i trwa całe godziny, a nawet dni. Jeśli bóle już od rozpoczęcia porodu są słabe, wówczas mówimy o pierwotnie słabych bólach. Przyczyna tego zjawiska może tkwić w zmianach anatomicznych włókien mięsnych macicy jak i w zaburzeniach ich unerwienia. Zbyt silnemu rozciągnięciu i ścieńczeniu ściany mięsnej macicy towarzyszy prawie zawsze pierwotne osłabienie bólów, jak to ma miejsce w porodach z ciążą mnogą lub w wielowodziu. Dopiero po odpłynięciu wód płodowych, kiedy nastąpi lepsze zwinięcie mięśniówki macicy, bóle wy-datnie poprawiają się. Podobne zjawisko obserwujemy w przypadkach wrodzonej słabej mięśniówki macicy jak i po uprzednio przebytych sprawach zapalnych mięśnia, czy też śluzówki.

Read More

Zatrucie bakteryjne pochocenia niepłożni

Proces martwiczy może być wywołany w macicy również przez zastosowanie żrących środków lekarskich (np. chlorku cynku, stężonego kwasu azotowego itp.) lub też przez sole radowe zastosowane w celach leczniczych.

Procesy gnilne zdarzają się niekiedy w przypadkach zakażenia bakteriami gnilnymi krwiaków pochwy, macicy, jajowodów oraz jamy brzusznej, w szczególności jamy Douglasa.

Odleżyny wywołane w pochwie przez nazbyt długo leżące w niej krążki ułatwiają wtargnięcie do tkanek bakterii gnilnych. Ze względu na odpływ wydzieliny przez pochwę, która stanowi kanał o dość szerokim świetle, do resorpcji produktów bakterii gnilnych dochodzi w stopniu nieznacznym i to tylko w warunkach niekorzystnych.

Read More

Zastanów się nad drobnymi rzeczami sprawiającymi Ci przyjemność

-9. Zobacz teraz siebie z zewnątrz. Jesteś zupełnie zdrowy i zadowolony, jesteś osobą sympatyczną. Jesteś pełen energii, chęci działania i życia. Zobacz siebie w kręgu rodziny, przyjaciół, zadowolonego, otoczonego miłością, dającego szczęście innym. Zastanów się, co jest tak naprawdę najważniejsze w życiu. Nie spiesz się.

Read More

Zasięg zjawiska inwalidztwa w Polsce

W latach 1974-1978 przeprowadzono w Polsce pod kierunkiem PAN szerokie badania, które pozwoliły na przygotowanie raportu o stanie i potrzebach osób niepełnosprawnych.

Read More

Zachowania nienormalne w życiu płciowym

Pomijając ten aspekt teoretyczny sprawy: czy w ogóle istnieje jakaś „norma” lub też czy istnieją zachowania „nienormalne” w zakresie życia płciowego – do którego jeszcze wrócimy, możemy wskazać kolejną różnicę między podejściem pedagogów a niepedagogów, polegającą na tym, że niepedagodzy, a więc zarówno lekarze, jak i prawnicy skupiają główną uwagę w zakresie spraw seksualnych na anomaliach i chorobach. Prawnik interesuje się stosunkiem seksualnym dwojga ludzi dopiero wtedy, kiedy zostaje złamany jakiś przepis czy to kodeksu karnego, czy kodeksu rodzinnego. Ma to miejsce np. wówczas, gdy jeden z partnerów jest nieletni lub też gdy działanie seksualne odbywa się w miejscu publicznym, lub wreszcie gdy ktoś trzeci ciągnie z działań seksualnych ludzi zyski materialne itp. Lekarz interesuje się jakimś stosunkiem seksualnym, poddaje go analizie, zaczyna go oceniać dopiero wtedy, kiedy zainteresowani uskarżają się na zaburzenia w jego przebiegu. Ani lekarz, ani prawnik nie zajmują stanowiska wobec stosunków płciowych występujących między ludźmi dorosłymi, które nie wywołują zastrzeżeń samych zainteresowanych i nie są sprzeczne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

Read More

W przypadkach ciąży pozamacicznej

Nie ulega bowiem wątpliwości, że kosmki trofoblastu, które dostały się do jamy brzusznej po przerwaniu ciąży jajowodowej, nie zawsze tracą swą żywotność. Mogą one przyczepiać się do narządów sąsiednich (sieć, pęcherz moczowy, pętle jelita) i prowadzić dalej swe niszczycielskie działanie. Tym się tłumaczy, że przy zabiegach operacyjnych spotyka się dosyć często nadżarcia surowicówki pętli jelitowych, nieraz bardzo poważne, przyklejenia do obnażonej z surowicówki ściany jelita innych pętli, a nawet przeżarcia ściany kiszek przez kosmki, co powoduje śmiertelne niebezpieczeństwo z powodu dostania się zawartości przewodu pokarmowego do wolnej jamy otrzewnowej.

Read More

Swoboda w zakresie spraw seksualnych

Usługowy charakter wychowania wobec potrzeb społeczeństwa sprawia, iż dla NRD-owskiego pedagoga jest nie do przyjęcia teza programu Pro Familia z RFN mówiąca o tym, iż antykoncepcja jest obowiązkiem moralnym ludzi „niezależnie od polityki populacyjnej państwa”, co zresztą widać z akcentowania zadania budzenia „pragnienia posiadania dziecka” obok szerzenia wiedzy i kultury antykoncepcyjnej.

Read More

Spacer

Zalecany przez wszystkich lekarzy szybki marsz donikąd i z powrotem, odbywany co najmniej raz dziennie. Ponieważ już po pierwszym dniu takiego marszu dochodzimy do wniosku, że samemu spacerować jest nudno, nazajutrz zapraszamy do marszu żonę. Mimo że idąc z żoną narzucamy wręcz mordercze tempo, żona znajduje jeszcze dosyć sity, aby uzmysłowić nam po drodze wszystkie potrzeby domu. W następnych dniach zatem bierzemy ze sobą kolejno dużego psa, który co prawda nic nie gada, ale za to tak ciągnie, że nasz szybki nawet marsz przekształca się w bieg, potem żonę kolegi, następnie kolegę żony, wreszcie, najdalej w końcu tygodnia, udaje się nam szczęśliwie, zupełnie przypadkowo, przeczytać w gazecie artykuł o tym, że nic tak nie podkopuje zdrowia, jak długie marsze, zwłaszcza po jedzeniu i na dodatek jeszcze na świeżym powietrzu. Artykuł ten starannie wycinamy, chowamy w portfelu i każdego dnia, o godzinie, którą przeznaczaliśmy dotąd na spacer, odczytujemy go od nowa, siedząc wygodnie w fotelu.

Read More

SCHORZENIA NARZĄDÓW RODNYCH ŻEŃSKICH SPOWODOWANE PRZEZ URAZ

Przeważna część cierpień kobiecych narządów rodnych, które są spowodowane przez uraz, jest związana z porodem. Powstanie ich jest rzeczą zrozumiałą, jeśli uprzytomnimy sobie, że w przebiegu nawet najzupełniej prawidłowego rozwiązania dochodzi zawsze do rozciągnięcia stosunkowo wąskich dróg porodowych, że rozciągnięcie to następuje pod wpływem silnych skurczów macicy pokonującej w sposób bezwzględnie brutalny opory, jakie napotyka płód w swej wędrówce na zewnątrz, i że między rozmiarami rodzącego się płodu a ciasnotą dróg porodowych istnieje z natury rzeczy niestosunek, którego wielkości przewidzieć nie podobna. Nie ulega wątpliwości, że każdy następny poród będzie stanowić dla tkanek macicy mniejsze niebezpieczeństwo, gdyż są one już przygotowane na działanie urazu porodowego, ale nie ulega również wątpliwości, że wszelkie nieprawidłowe i operacyjne porody niebezpieczeństwo to będą zwiększać.

Read More