BUNITROLOL CZĘŚĆ 2

Oba związki wykazują wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną, która osłabia ich depresyjny wpływ na mięsień sercowy [85, 736]. Według Myłechorane i wsp. [728] wpływ kardiodepresyjny pochodnych nitrowych ujawnia się w dawkach większych niż te, które blokują receptor (}-adre- nergiczny. Badano wpływ bunitrololu i preparatu Ko 1313 na układ przewodzący serca i na doświadczalne niemiarowości [84], Oba związki, podobnie jak propranołoł, hamują przewodnictwo przedsionkowo-komorowe, przedłużają okres reakcji komór i zwiększają próg wrażliwości na migotanie komór, wywołane bodźcem elektrycznym. Znoszą niemiarowości ouabainowe i adrenałinowe, w mniejszym stopniu niemiarowości akoni- tynowe i po podwiązaniu tętnic wieńcowych [84].

W badaniach przeprowadzonych u zdrowych ochotników bunitrolol podany dożylnie w dawce 1,5 – 2,5 mg hamował czynność serca w spoczynku o 7,5°/o [545]. Ciśnienie krwi, pojemność wyrzutowa serca, ciśnienie kapilarne i tętnicze w płucach nie ulegały zmianom.

Bunitrolol zmniejsza opór naczyń obwodowych [380, 736, 939], W czasie wysiłku bunitrolol działa silniej. Zwalnia akcję serca, obniża ciśnienie krwi i zmniejsza pojemność wyrzutową serca. Ciśnienie diastoliczne w tętnicy płucnej i naczyniach włosowatycli wzrasta, nie zmienia się ciśnienie systoliczne. U chorych z trzepotomigotaniem przedsionków bunitrolol w dawce 1 mg zwalnia akcję serca o 10%. Zwiększenie dawki nie wpływa proporcjonalnie na zwolnienie akcji serca [545].

Bunitrolol znalazł zastosowanie w leczeniu łagodnego nadciśnienia, towarzyszącego zespołowi krążenia hiperkinetycznego [803], niewydolności naczyń wieńcowych [64, 827], do wywołania kontrolowanej hipotensji operacyjnej wspólnie z nitroprusydkiem sodowym [939],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>