Monthly Archives Styczeń 2015

POJĘCIE RECEPTORA W SENSIE FARMAKOLOGICZNYM – KONTYNUACJA

Receptor jest tworem hipotetycznym. Potrzeba stworzenia pojęcia receptora przewija się przez nauki medyczne już od 1878 r., kiedy Langley zaproponował istnienie „substancji recepcyjnej” pomiędzy nerwem a mięśniem dla wyjaśnienia antagonizmu pomiędzy nikotyną a kurarą. Ehrlich (1913) uznał podobny pomysł jako użyteczny dla uściślenia swojej teorii o roli bocznych łańcuchów w chemioterapii, Chemoreceptory w komórce pasożyta są według Ehrlicha układami cząsteczek obdarzonych powinowactwem w stosunku do aktywnych chemioterapeutyków. Lek zabija pasożyta dopiero po zakotwiczeniu się w chemoreceptorze. To przekonanie Ehrlicha zostało wyrażone przez niego w słynnej trawestacji porzekadła alchemików „Corpora non agunt nisi iixata”.

Jak d...

Read More

LUTROPINA

W rozwoju i dojrzewaniu pęcherzyka i owulacji nie są istotne bezwzględne wartości lutropiny i folitropiny, ale stosunek ilościowy FSH/LH. W przebiegu cyklu poziom lutropiny we krwTi ma 3 fazy:

Read More

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE LBA

Wszystkie LBA w mniejszym lub większym stopniu obciążone są działaniami nie zamierzonymi, określanymi jako działania niepożądane. Mogą to być nieswoiste objawy niepożądane, jak wymioty, nudności, parestezje, które występują również po podawaniu wielu innych leków, oraz swoiste objawy niepożądane, integralnie związane z mechanizmem farmakologicznego działania, np. niewydolność mięśnia sercowego, rzadkoskurcz, hipotonia i duszność bronchospastyczna.

Read More

Inhibitor syntezy steroidów nadnerczowych

Innym lekiem z tej grupy o nieco odmiennej budowie chemicznej jest megestTol (Megace). Najczęściej stosuje się 4 razy 40 mg, tj. 160 mg/24 h doustnie (p.o.) [12],

Read More

RÓŻNORODNA SYMPTOMATOLOGIA

Długotrwałe stosowanie hydrazydu kwasu izonikotynowego nierzadko wywołuje polineuropatie najczęściej po kilku tygodniach lub miesiącach leczenia. Objawy czuciowe dominują nad zaburzeniami ruchowymi. Objawy te są tym częstsze im dawka leku była większa. Podawanie 4-8 mg/ /kg/24 h wywołuje polineuropatie u ok. 1,6%, a przy dawce 20 mg/kg/24 h u ok. 28% leczonych [57], Na zespół kliniczny składają się parestezje, uczucie „ciężkości nóg”, bóle piekące, palące, zimne, uczucie sztywności mięśni. Bóle umiejscawiają się niekiedy w klatce piersiowej jako neuralgie międzyżebrowe. Przedmiotowo stwierdza się ubytki czuciowe, zwłaszcza czucia ułożenia. Najczęściej dotknięty jest nerw łokciowy i środkowy. Zaburzenia ruchowe są słabiej wyrażone występuj częściowo niedowłady i zanik mięśni, zwłaszcza mięśni międzykostnych. Odruchy skokowe są zniesione, a kolanowe – zachowane. Zwykle zaburzenia te poprzedzone są objawami neurastenicznymi, uczuciem zmęczenia, obniżeniem aktywności intelektualnej, zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, zaburzeniami regulacji neurowegetatywnej, zawrotami i bólami głowy, wygórowaniem odruchów, parestezjami i zaburzeniami psychicznymi. Opisano encefalopatię, zanik nerwów wzrokowych, poliradikulo- mielopatię i demielinizację korzeni lędźwiowo-krzyżowych. Objawy te występują szczególnie podczas leczenia gruźliczego zapalenia opon mózgowych. Może to świadczyć, że przynajmniej w części są one powikłaniem procesu podstawowego, a nie niepożądanym działaniem leku.

Objawy psyc...

Read More

Syntetyczne aminy sympatomimetyczne

Objawy niepożądane w wyniku stosowania noreplnefryny są związane z upośledzeniem przepływu obwodowego, najwyraźniejszym w obrąbie skóry, mięśni szkieletowych i narządów jamy brzusznej. Skurcz naczyń nerkowych powoduje zmniejszenie przesączania i oiigurię. Większe dawki norepinefryny mogą wywoływać bóle dławicowe i zaburzenia rytmu serca. Dłuższe podawanie leku prowadzi do hipowolemii z powodu skurczu naczyń zawłosowatych. Wreszcie wśród działań niepożądanych norepinefryny należy wymienić krwotoki, zależne częściowo od wzrostu ciśnienia tętniczego, częściowo zaś od zaburzeń w krzepnięciu, a także nadżerki i owrzodzenia z powodu zaburzeń ukrwienia błon śluzowych.

Read More

CHOROBY POLEKOWE GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH CZĘŚĆ 2

Z tego powodu należy bardzo wnikliwie rozważyć kryteria do stosowania androgenów i steroidów anabolizujących, zwłaszcza u dzieci, dziewcząt w wieku pokwitania i kobiet zawodowo posługujących się głosem.

Read More

Rozpoznanie i objawy gruźlicy

Rozpoznanie gruźlicy otrzewnej jest często rzeczą bardzo trudną, gdyż schorzenie to nie daje żadnych objawów albo też objawy zwyczajnego zapalenia otrzewnej.

Read More

KLOMIFEN CZĘŚĆ 2

Klomifen stosowany w leczeniu jest mieszaniną jego dwóch postaci: cis i trans. Postać cis jest 5-krotnie silniejszym antyestrogenem, natomiast postać trans ma właściwości słabego estrogenu. Oddzielnie te 2 związki w praktyce nie są stosowane.

Read More

Zaburzenia wzroku w przebiegu leczenia insuliną

Okolice lipoatroficzne, które uległy wypełnieniu, wykazują tendencje do nawrotów zaniku, jeśli nie wstrzykuje się w nie przynajmniej okresowo insuliny, najlepiej na obrzeżach obszaru uprzedniego zaniku.

Read More

AGRANULOCYTOZA CZEŚĆ 2

Agranulocytoza jest powikłaniem rzadkim, choć groźnym. Opisywano, zależnie od kryteriów przyjętych przez różnych autorów, że występuje ona z częstością 0,1-7%o leczonych [15, 62, 64, 108], Mechanizm agranu- Iocytozy bywa dwojaki: alergiczny i toksyczny. Agranulocytoza pochodzenia alergicznego może być groźna ze względu na gwałtowność jej występowania i trudności w zapobieganiu [53, 80, 92, 93]. Niekiedy łatwiej jest opanować a granul ocytozę toksyczną [88] występującą w późniejszych okresach leczenia (4-6 tydzień), o powoli narastających zmianach w obrazie morfologicznym krwi.

Read More

Leki nefrotoksyczne

W dobie intensywnej farmakoterapii przy stosowaniu bardzo toksycznych leków jatrogenne uszkodzenie nerek występuje dość często. Jest ono przyczyną ok. 5% liczby przypadków przewlekłej schyłkowej oraz 20/« – ostrej niewydolności nerek. Często do przewlekłej mocznicy wiedzie zwłaszcza wieloletnie nadużywanie leków przeciwbólowych.

Leki ...

Read More

ZAROŚNIĘCIE PRZEWODU PŁCIOWEGO

Zamknięcie przewodu płciowego nie zawsze jest następstwem wady rozwojowej, ale bywa czasami wyrazem przejścia przez kobietę pewnych spraw chorobowych tej okolicy. Omawianie jego w rozdziale o wadach rozwojowych żeńskich narządów rodnych wewnętrznych jest usprawiedliwione, gdyż objawy kliniczne tego cierpienia – bez względu na ich etiologię – są takie same i wymagają takich samych sposobów leczenia.

Zamknięcie ...

Read More