Monthly Archives Wrzesień 2017

DEFINICJA NATURALNOŚCI I NATURY

Znaczne rozbieżności zdań można napotkać również w przypadku definicji „naturalności” i „natury” człowieka oraz jego potrzeb i zachowań. Według Pietera (1972), potrzebę (lub zachowanie) można uważać za naturalną, jeśli jest: 1) uzależniona od genów 2) odziedziczona i wrodzona 3) wynikająca z anatomicznej budowy i funkcji organizmu 4) uzależniona od ogółu warunków rozwoju psychicznego, a więc również od wpływów środowiska 5) wspólna ludziom i zwierzętom 6) specyficznie właściwa gatunkowi ludzkiemu 7) powszechnie ludzka. Autor zaznacza przy tym, że zaliczenie potrzeby do klasy potrzeb naturalnych nie oznacza braku w niej komponentu kulturowego ani też nie oznacza utożsamiania jej z potrzebami uwarunkowanymi popędami instynktownymi. U człowieka prawdopodobnie nie istnieją potrzeby 'wyłącznie naturalne lub wyłącznie kulturowe. Zaliczenie potrzeby do klasy „naturalnej” lub „kulturowej” oznacza tylko zaakcentowanie przewagi uwarunkowania biologicznego lub społeczno-kulturowego. Schelsky (1976) sądzi, że „naturalność” nie ma charakteru biologicznego, lecz jest uznanym obyczajem, społecznie ustaloną normą objawiającą się w samopoczuciu społeczeństwa jako absolutna. Fromm (1941) stwierdzał, że „natura człowieka, jego !namiętności i niepokoje są wytworem kultury”. Człowiek rodząc się ma mniej zdeterminowanych zachowań niż jakiekolwiek zwierzę. Wynika z tego, że człowiek adaptuje się do życia w społeczeństw e nie za pośrednictwem instynktów, lecz poprzez uczenie się i przyswajanie sobie nawyków kulturowych. I to właśnie staje się jego „naturą”. Jager (1976) twierdzi, że ma wątpliwości co do słuszności zdania Kin- seya, iż powoływanie się na zgodność z przyrodą lub przeciwstawianie się jej prawom stanowią ocenę wartościującą, lecz nie mają żadnego lub bardzo niewielkie uzasadnienie biologiczne.

Odróż...

Read More

Leczenie mięśniaków

Leczenie mięśniaków i powstrzymanie towarzyszących im uporczywych krwawień przez wytrzebienie kobiety promieniami Roentgena jest metodą pewną i bezpieczną u jednostek, które zbliżają się do okresu przekwitania. U kobiet młodszych, poniżej czterdziestu lat, kiedy chodzi o zachowanie czynności jajników i macicy, sposób ten jest raczej przeciwwskazany. Go więcej, nie prowadzi do zniszczenia u osób młodszych wszystkich pęcherzyków Graafa, tak że możliwe jest po pewnym czasie ponowne pojawianie się u nich krwotoków miesięcznych. Zbyt wczesne przekwitanie w związku z wytrzebieniem powoduje również wystąpienie przykrych nieraz objawów wypadowych (poty, uderzenia krwi do głowy, bezsenność).

Read More

BUNITROLOL CZĘŚĆ 2

Oba związki wykazują wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną, która osłabia ich depresyjny wpływ na mięsień sercowy [85, 736]. Według Myłechorane i wsp. [728] wpływ kardiodepresyjny pochodnych nitrowych ujawnia się w dawkach większych niż te, które blokują receptor (}-adre- nergiczny. Badano wpływ bunitrololu i preparatu Ko 1313 na układ przewodzący serca i na doświadczalne niemiarowości [84], Oba związki, podobnie jak propranołoł, hamują przewodnictwo przedsionkowo-komorowe, przedłużają okres reakcji komór i zwiększają próg wrażliwości na migotanie komór, wywołane bodźcem elektrycznym. Znoszą niemiarowości ouabainowe i adrenałinowe, w mniejszym stopniu niemiarowości akoni- tynowe i po podwiązaniu tętnic wieńcowych [84].

Read More

Zbyt słabe bóle

Zbyt słabe bóle, jak to wskazuje sama nazwa, są spowodowane niedostateczną czynnością mięśniówki macicy, wskutek czego skurcze są słabe, a przerwy międzybólowe wydłużone. Oczywiście towarzyszy temu i przewlekły poród, ciągnący się ponad przeciętne normy i trwa całe godziny, a nawet dni. Jeśli bóle już od rozpoczęcia porodu są słabe, wówczas mówimy o pierwotnie słabych bólach. Przyczyna tego zjawiska może tkwić w zmianach anatomicznych włókien mięsnych macicy jak i w zaburzeniach ich unerwienia. Zbyt silnemu rozciągnięciu i ścieńczeniu ściany mięsnej macicy towarzyszy prawie zawsze pierwotne osłabienie bólów, jak to ma miejsce w porodach z ciążą mnogą lub w wielowodziu. Dopiero po odpłynięciu wód płodowych, kiedy nastąpi lepsze zwinięcie mięśniówki macicy, bóle wy-datnie poprawiają się. Podobne zjawisko obserwujemy w przypadkach wrodzonej słabej mięśniówki macicy jak i po uprzednio przebytych sprawach zapalnych mięśnia, czy też śluzówki.

Read More

Zatrucie bakteryjne pochocenia niepłożni

Proces martwiczy może być wywołany w macicy również przez zastosowanie żrących środków lekarskich (np. chlorku cynku, stężonego kwasu azotowego itp.) lub też przez sole radowe zastosowane w celach leczniczych.

Procesy gnilne zdarzają się niekiedy w przypadkach zakażenia bakteriami gnilnymi krwiaków pochwy, macicy, jajowodów oraz jamy brzusznej, w szczególności jamy Douglasa.

Odleżyny wywołane w pochwie przez nazbyt długo leżące w niej krążki ułatwiają wtargnięcie do tkanek bakterii gnilnych. Ze względu na odpływ wydzieliny przez pochwę, która stanowi kanał o dość szerokim świetle, do resorpcji produktów bakterii gnilnych dochodzi w stopniu nieznacznym i to tylko w warunkach niekorzystnych.

Read More

Zastanów się nad drobnymi rzeczami sprawiającymi Ci przyjemność

-9. Zobacz teraz siebie z zewnątrz. Jesteś zupełnie zdrowy i zadowolony, jesteś osobą sympatyczną. Jesteś pełen energii, chęci działania i życia. Zobacz siebie w kręgu rodziny, przyjaciół, zadowolonego, otoczonego miłością, dającego szczęście innym. Zastanów się, co jest tak naprawdę najważniejsze w życiu. Nie spiesz się.

Read More