Cryptosporidium pawum

Część zarażonych krwinek czerwonych przyjmuje kształt owalny, powiększa się, odbarwia, pojawia się w nich ziarnistość Schtiffnera. Charak-terystyczne są ziarnistości w krwinkach z bardzo wczesnymi postaciami rozwojowymi zarodźca oraz strzępienie się brzegów krwinek (ryc. 3.36).

Chorobotwórczość. P.ovale wywołuje u człowieka zimnicę (plasmodiosis s. malaria) przypominającą trzeciaczkę, często o nietypowym przebiegu, której okres wylęgania wynosi 12-18 dni. Nawroty choroby wiążą się z obecnością – od czasu inwazji pierwotnej – w wątrobie hipnozoitów, które zajmują krwinki czerwone (rozpoczyna się znowu schizogonia krwinkowa).

Wykrywanie. Jak w zarażeniu zarodźcem ruchliwym (p. wyżej). Zwracają uwagę zmiany w krwinkach zarażonych: są powiększone, owalne, o postrzępionym brzegu, odbarwione ziarnistości Schtiffnera obok wczesnych form rozwojowych zarodźca.

Zwalczanie. Tymi samymi metodami co zwalczanie zarodźca ruchliwego. Leczenie jak w trzeciaczce.

Cryptosporidium pawum Tyzzer, 1907. Występowanie. Kosmopolityczny pierwotniak pasożytujący w jelicie cienkim, rzadziej w układzie oddechowym u człowieka, a także niektórych zwierząt w jego otoczeniu – ptaków (drób) i ssaków (bydło, psy, koty, konie) oraz zwierząt laborato-ryjnych (myszy, szczury, świnki morskie). Prewalencja Ctyptosporidium w próbach populacji różnych kontynentów waha się od 1,3 (Europa) do 16,5% (Wyspy Oceanii), w Polsce – 5% (Siński). W USA, Kanadzie i w Wielkiej Brytanii opisano kilka większych epidemii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>