Funkcja zalotów na poziomie gatunku

Niezależnie od funkcji, jaką pełnią zaloty na poziomie stosunków mię- dzyosobniczych, mają one do spełnienia ważną rolę w procesie ewolucji gatunków. Leżą one u podstaw doboru seksualnego oraz stanowią zabezpieczenie gatunku przed hybrydyzacją (Bastock, 1967),

Znaczenie zalotów dla doboru seksualnego. Hola zalotów polega w tym wypadku na tym, że jeżeli u pewnego osobnika pojawi się cecha zwiększająca jego atrakcyjność w czasie zalotów (obojętne, czy będzie to cecha morfologiczna czy inny, nieco odmienny sposób zachowania), wzrasta jego szansa na kopulację z większą liczbą osobników płci przeciwnej, a tym samym nowa, reprezentowana przez niego cecha pojawi się szerzej w populacji wraz z nią propagacji ulegać będą również inne cechy zawarte w jego genotypie, a nie związane bezpośrednio z tą cechą.

Ochrona przed krzyżowaniem się między gatunkowym. Krzyżowanie się osobników różnych gatunków jest wysoce niekorzystne dla rozwoju gatunku: z jednej strony mieszańce są z reguły gorzej zaadaptowane do warunków środowiska niż osobniki rodzicielskie, z drugiej zaś wychowywanie niepłodnych z reguły mieszańców jest niepotrzebnym wydatkiem energetycznym ze strony rodziców.

Zapobiegająca temu zjawisku rola zalotów polega na tym, że każdy osobnik reaguje najsilniej na zaloty należącego do tego samego gatunku osobnika płci przeciwnej. W krańcowych przypadkach zachowanie jednego osobnika zależy tak ściśle od zachowania drugiego, że wystąpienie każdej następnej fazy zalotów jest uzależnione od pojawienia się określonego zachowania drugiego osobnika w poprzedniej fazie. Często jednak zabezpieczenie przed hybrydyzacją nie jest dostatecznie silne i dochodzi do krzyżówek międzygatunkowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>