Indukowanie efektu cytotoksycznego makrofagów

Ponieważ produkcja różnego typu specyficznych przeciwciał zachodzi w organizmie biorcy istnieją wszelkie dane ku temu, aby przypuszczać, że do efektu tego może dojść również przy odrzucaniu przeszczepu.

W nacieku allogenicznego przeszczepu skóry obecne są w dużych ilościach makrofagi. Dotychczasowe doświadczenia sugerują co najmniej 3 mechanizmy efektorowego działania makrofagów w odrzucaniu prze-szczepu allogenicznego. Są to: fagocytoza, bezpośredni efekt cytotoksyczny w stosunku do komórek docelowych i wydzielanie cytotoksycz- nych substancji humoralnych. Zdolności żerne makrofagów znane są i badane od dawna. Wydaje się jednak obecnie, że obserwowana w nacieku przeszczepu allogenicznego fagocytoza dotyczy raczej elementów martwych i nie jest związana z niszczeniem żywych komórek docelowych. Bezpośredni efekt cytotoksyczny makrofagów dotyczy komórek docelowych opłaszczonych skierowanymi przeciw nim przeciwciałami. Wydaje się on analogiczny do efektu cytotoksycznego limfocytów B. W indukowaniu efektu cytotoksycznego makrofagów mogą pośredniczyć również limfocyty T. Okazuje się, że uczulone limfocyty T w wyniku interakcji ze specyficznym antygenem uwalniają pewien czynnik humo- ralny, który lokując się na malcrofagach lub na komórkach docelowych umożliwia specyficzną interakcję między makrofagiem a komórką docelową i zniszczenie tej ostatniej. Specyficznie pobudzony makr of ag, jeżeli oddzielić go od komórki, z którą pozostawał w ścisłym kontakcie dzięki wyżej wymienionemu czynnikowi, może wywoływać efekt cytotoksycz- ny już niespecyficznie, to znaczy w stosunku do dowolnej komórki. Czynnik ten nie jest immunoglobulin ą i być może powinno się zaliczyć go do limfokin. Mechanizm opisanego efektu cytotoksycznego nie jest dokładnie poznany. Wzrost aktywności enzymów lizosomalnych w pobudzonym makrofagu sugeruje ich rolę w tym procesie.

Pojawiają się doniesienia o możliwości wywołania efektu cytoto-ksycznego poprzez czynniki humoralne uwolnione przez makrofagi do środowiska hodowlanego. Doniesienia te, jak i inne sugerujące możliwość produkcji przeciwciał przez makrofagi, nie wydają się jak na razie dostatecznie udokumentowane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>