Pośrednie miejsce między drobnoustrojami gnilnymi

Pośrednie miejsce między drobnoustrojami gnilnymi a ropotwór- czymi zajmują prątki okrężnicy, tężca, i laseczki błonicy. Jakkolwiek są to już zakażenia połogowe, to jednak objawy, jakie one powodują, są zbliżone do zatruć połogowych, gdyż drobnoustroje usa- dawiają się głównie na powierzchni ran. Prątek okrężnicy dzięki są-siedztwu okrężnicy z narządem rodnym najczęściej usadawia się na ranie krocza, W tych przypadkach nie osiągamy wyników leczniczych, stosując miejscowo środki antyseptyczne. Dopiero ziarnina, stopniowo usuwająca nalot, powoduje spadek gorączki i wyleczenie. Znacznie gorzej przedstawia się sprawa, jeśli na ranach pochwy lub macicy usadowi się pałeczka okrężnicy lecz najczęściej i w tych przypadkach wał ochronny powstrzymuje rozszerzenie się zakażenia i chora zdro-wieje. Pałeczka tężca dostaje się do narządu rodnego z pyłem nawożonej ziemi lub z rąk lekarza czy położnej, uprzednio pracujących w ogrodzie, może też być przeniesiona od innych chorych. Objawy lężca występują między 7 a 20 dniem połogu, i nawet pomimo1 stosowania swoistej surowicy, kończą się w 70% zejściem śmiertelnym. Leczenie operacyjne polegające na całkowitym usunięciu macicy również nie daje żadnych wyników.

Zakażenie pałeczką błonicy daje typowe szare naloty na kroczu, w pochwie i w macicy. Znane są przypadki samozakażenia lub prze- niesienia przez lekarza, czy też obecność chorego dziecka, mającego styczność z położnicą. Przypadki tego' rodzaju doskonale leczą się surowicą swoistą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>