UZALEŻNIENIE OD TYTONIU

Tytoń jest substancją powodującą uzależnienie, które może wyrządzić fizyczną szkodę palaczowi. Używanie tytoniu jest tak szeroko rozpowszechnione, że stanowi problem medyczno-społeczny. Palenie tytoniu powoduje, w porównaniu z działaniem innych środków uzależniających, stosunkowo słabe pobudzenie albo depresję ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia percepcji, nastroju, myślenia, zachowania lub czynności ruchowych. Działanie psychotoksyczne tytoniu jest słabe w porównaniu z wieloma lekami uzależniającymi. Z tego też względu zależność od tytoniu, prawdopodobnie najbardziej rozpowszechniona na świecie zależność, jest przede wszystkim przedmiotem zainteresowania specjalności niepsychiatrycznych, głównie ze względu na silne działanie toksyczne na organizm przy długotrwałym paleniu tytoniu.

Problemy związane z uzależnieniem od alkoholu stanowią odrębną dziedzinę.

Wymienione powyżej grupy różnych substancji uzależniających zawierają zarówno często, jak i rzadko stosowane, silne, jak i mało aktywne, toksyczne i stosunkowo bezpieczne substancje psychoaktywne o ograniczonym lub praktycznie żadnym zastosowaniu leczniczym.

Leki należące do poszczególnych grup mogą powodować mniej lub bardziej nasilone uzależnienie o typie charakterystycznym dla danej grupy.

Jest oczywiste, że nie każdy człowiek zażywający substancję uzależniającą znajduje się w stanie zależności lekowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>