Badania nad współzależnością regulacji hormonalnej

Studia nad rozpoznaniem roli receptorów p-adrenergicznych w czynności ośrodkowych struktur nerwowych (p. rozdz. 10) jak dotąd przyniosły tylko fragmentaryczne informacje. Wyniki badań klinicznych dostarczyć mogą odpowiedzi na pytanie, czy ośrodkowe efekty farmakologiczne LBA zostaną z pożytkiem wyzyskane w leczeniu.

Badania nad współzależnością regulacji hormonalnej, a czynnością receptora !3-adrenergicznego w tkankach stanowią obiecujący kierunek dla klinicznego stosowania LBA. Należy przede wszystkim wspomnieć o blokadzie receptora p-adrenergicznego w aparacie przykłębuszkowym nerki, co prowadzi do znacznego zahamowania wytwarzania reniny, a w konsekwencji do zmniejszenia zawartości angiotensyny I, angiotcnsyny II i aldosteronu we krwi. Wybiórcza blokada receptora (J-adrenergicznego nerki byłaby nowym podejściem clo leczenia choroby nadciśnienio- wej przez LBA. Nie mniej interesująco zapowiadają się badania nad uzyskaniem LBA, które wybiórczo blokowałyby presynaptyczny receptor (ł-adrenergiczny w zakończeniach nerwów sympatycznych i w ten sposób hamowałyby dodatnie sprzężenie zwrotne pomiędzy adrenalinemią a uwalnianiem noradrenaliny z zakończenia nerwowego do synapsy, rozkojarza- jąc w ten sposób samowzbudzający się układ hormonalnonerwowy na osi nadnercza-układ sympatyczny. Interesującymi są również badania nad powiązaniem działania LBA z kaskadą kwasu arachidonowego. Wydaje się, że blokada p-adrenergiczna ułatwia uruchomienie tkankowych mechaniz- nów wytwarzających hipotensyjne i przeciwzakrzepowe prostaglandyny z prostacykliną na czele. Tak więc LBA, które zostały „wymyślone” za stołem laboratoryjnym dotarły do chorych i stały się jedną z najwartościowszych grup leków kardiologicznych. Obserwacje prowadzone przez klinicystów nad mechanizmem działania LBA u ludzi stanowią samodzielny wkład w rozumienie fizjopatołogicznych zjawisk w układzie krążenia, a ponadto inspirują chemików, biochemików, fizjologów i farmakologów do uzyskiwania i badania nowych LBA. Badania te zbliżają nas do poznania rozmieszczenia, struktury i funkcjonowania receptora (J-adrenergicz- nego, a także dostarczają klinicystom coraz to nowych i bardziej wybiórczo działających LBA.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>