Czyn lubieżny z osobą nieletnią (pedofilia}

– 1. Zaczniemy od sformułowania art. 176 kodeksu z 1969 r.:

„Kto dopuszcza się czynu lubieżnego względem osoby poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności do lat 10”,

W kodeksie z 1932 r. (art. 208) zachowanie sprawcy określone było jako „czyn nierządny”, a zagrożone było karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 10. Ze stanowiska prawnego dla ustalenia stanu faktycznego pedofilii są istotne dwa momenty: granica wieku ofiary oraz opis zachowania sprawcy.

– 2. W ramach tego opracowania nie będziemy zajmować się grun- towniejszą analizą zagadnienia granicy wieku i jego naświetleniem w skali prawno-porównawczej. Chodzi tu zapewne o granicę wieku odpowiadającą okresowi osiągnięcia dojrzałości płciowej przez daną osobę. Znamienne jest, że niektóre kodeksy radzieckie (np. RFSRR, USRR, BSRR) w ogóle nie ustanawiają „sztywnej” granicy wieku, a przewidują karalność za obcowanie płciowe z osobą, która nie osiągnęła dojrzałości płciowej. Wiadomo, że wiek dojrzewania płciowego jest zmienny, zależny od warunków klimatycznych, społecznych trudno tu wyznaczyć jakąś absolutną, miarodajną dla każdego społeczeństwa, granicę wieku dojrzałości płciowej mężczyzn i kobiet. Polski kodeks (obecny jak i dawny) przyjmuje granicę wieku 15 lat. W innych kodeksach spotykamy także granicę wieku 15 lub 16 lat. W niektórych kodeksach wyznaczone są obie te granice, np. według kodeksu włoskiego, obcowanie płciowe z osobą poniżej 14 lat jest równoznaczne ze zgwałceniem, czyn nierządny z osobą poniżej lat 16 także jest karalny, ale łagodniej, chyba że była to osoba zdeprawowana, notabene zawarcie małżeństwa znosi ex post karalność. Granicę wieku lat 14 spotykamy w ustawodawstwie austriackim, RFN. We wspomnianych kodeksach radzieckich obok przepisu o obcowaniu płciowym z osobą, która nie osiągnęła dojrzałości seksualnej, spotykamy odrębne przepisy o łagodniejszej karalności czynów nierządnych z małoletnimi. W innych kodeksach radzieckich obowiązuje granica wieku 16 lat (w kodeksie azerbejdżańskim zakaz dotyczy osoby, która nie osiągnęła wieku „małżeńskiego”).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>