Erekcje w czasie snu a działalność serca

Na rycinie 8 przedstawiono rozkład siły erekcji rejestrowanej przez całą noc. W ciągu dwu pierwszych godzin nie zaobserwowano silnych erekcji. Pomię- dzy drugą a czwartą godziną snu występuje 20% wszystkich silnych erekcji. Ich udział procentowy wzrasta do 49% między czwartą a szóstą godziną snu. Po szóstej godzinie snu następuje spadek do 31%. Powodem obniżenia się siły erekcji są dwie przyczyny: po pierwsze, negatywny wpływ na silę erekcji ma proces budzenia się osób badanych, następujący zaraz po siódmej godzinie snu, po drugie, wszystkie erekcje są hamowane i przerywane ze względu na poranne przebudzenie.

Średnio silne erekcje podczas snu rejestrowane są w następującej kolejności (por. ryc. 8). W ciągu dwu pierwszych godzin snu rejestruje się 11% średnio silnych erekcji, a między drugą a czwartą godziną snu 26% pomiędzy czwartą a szóstą godziną snu liczba ich wzrasta, jednakże nie w tak znacznym stopniu, jak miało to miejsce w przypadku silnych erekcji. Na ten okres przypada 33% średnio silnych erekcji. Po szóstej godzinie zarejestrowano 23% wyżej wymienionych erekcji. Także i tu staje się widoczny – jak w przypadku silnych erekcji – spadek procentowy występujący po szóstej godzinie snu.

Słabe erekcje w pierwszych dwu godzinach snu wyniosły 43% ogółu rejestrowanych. Podobny odsetek silnych erekcji został zarejestrowany dopiero około piątej godziny snu, to znaczy między jego czwartą a szóstą godziną snu. Między drugą a czwartą godziną zarejestrowano 35% słabych erekcji. Dalsze zmniejszenie się udziału procentowego, aż do 21%, nastąpiło między czwartą a szóstą godziną snu. Po szóstej godzinie snu słabych erekcji nie stwierdzono. Słabe erekcje występują przeważnie wieczorem, a silne przeważnie rano około piątej godziny snu, średnio silne erekcje zajmują zaś miejsce pośrednie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>