PODZIAŁ GUZÓW JAJNIKOWYCH

Podział guzów jajnika uwzględniający równocześnie ich cechy morfologiczne, hisłogenetyczne i kliniczne jest rzeczą bardzo trudną, gdyż z jednej strony odznaczają się one dużą rozmaitością, z drugiej zaś tak złożoną pod względem embrio- logicznym i histologicznym budową utkania, z jaką nie spotykamy się w żadnym innym narządzie. Nic też dziwnego, że wszystkie dotąd podane klasyfikacje guzów jajnika są niedokładne i w poszczególnych przypadkach jeden i ten sam guz można by z równą słusznością umieścić w kilku grupach. Podstawą podziału guzów jajnika są albo cechy morfologiczne (guzy lite i torbiele, guzy pochodzenia łącznotkanko- wego i nabłonkowego), albo histogenetyczne (guzy pochodzące z pęcherzyków, z komórek śródmiąższowych lub z tkanek przeszczepionych), albo też kliniczne (guzy łagodned złośliwe, guzy wytwarzające hormony i guzy obojętne pod względem hormonalnym).

W ostatnim dziesiątku lat zaznaczyła się znowu skłonność do grupowania nowotworów jajnika na podstawie histogenetycznej, zwłaszcza ze względu na ich leczenie i rokowanie. Próby tego rodzaju przedsiębrano już dawniej. W każdym razie klasyfikacja guzów jajnika na podstawie ich histogenezy (guzy pochodzące z utkania jajnikowego, guzy pochodzące z utkania nie spotykanego w jajniku, ale gdzie indziej w ustroju, oraz raki o bliżej nieokreślonym pochodzeniu genetycznym) wydaje się usprawiedliwiona wobec rozbieżnych dotąd zdań co do głębokiej terapii nowotworów części rodnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>