Zapalenie płuc płatowe

Czynnikami, które zwiększają u dzieci ryzyko wystąpienia zmian zapal-nych w płucach są: wady wrodzone układu oddechowego i krążenia, niedobory odporności, niedożywienie, wcześniactwo, warunki anatomiczne lub czynnościowe ułatwiające zachłyśnięcie, skażenie środowiska, w tym bierne palenie, złe warunki socjalno-ekonomiczne, pobyt w żłobku i wiele innych.

Biorąc pod uwagę rozmaite kryteria podziału, m.in. morfologiczne, wśród zapaleń płuc można wyróżnić:

– 1. Zapalenie płuc płatowe (pneumonia lobaris) jest przeważnie zapaleniem jednoogniskowym. Czasem proces zapalny obejmuje całe płuco mówi się wów-czas o zapaleniu płuc wielopłatowym (pneumonia multilobańs).

– 2. Zapalenie płuc odoskrzelowe (bronchopneumonia) charakteryzuje się wielo- ogniskowymi naciekami zapalnymi umiejscowionymi w jednym lub obu płucach. U niemowląt i małych dzieci rozwijają się przeważnie zmiany wieloogniskowe.

– 3. Zapalenie płuc z zajęciem opłucnej (pleuropneumonia) występuje u 2-0-3-0 % dzieci z zapaleniem płuc. Odczyn opłucnowy może być suchy (nacieczenie opłucnej) lub wysiękowy, z obecnością płynu w opłucnej.

– 4. Zapalenie płuc śródmiąższowe (pneumonia interstitialis). Dla tej postaci zapalenia płuc charakterystyczne są smugowate zacienienia w obrazie RTG klatki piersiowej biegnące od wnęki, ale mogą występować również liczne, zlewające się zacienienia plamiste.

Na anatomiczne kryteria podziału zapaleń płuc nakłada się podział zwią-zany z czynnikami etiologicznymi. Zapalenia płuc płatowe i odoskrzelowe są najczęściej wywołane przez bakterie. Zmiany charakterystyczne dla śródmiąż-szowych zapaleń płuc wywołują wirusy i bakterie atypowe. Można więc wyod-rębnić zapalenia płuc typowe (bakteryjne) i atypowe (wirusowe lub wywołane przez drobnoustroje zaliczane do atypowych).

Następny podział: na zapalenia płuc pozaszpitalne i wewnątrzszpitalne, uwzględnia miejsce zakażenia i związane z nim drobnoustroje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>