Zatrucia nałogowe

Zatrucia nałogowe są z natury rzeczy zatruciami przewlekłymi, które powstają wskutek wielokrotnego, a nawet systematycznego pobierania środków podniecających lub oszałamiających w dawkach pierwotnie niewielkich, lecz rosnących stopniowo w miarę przyzwyczajania się do nich. Wrażliwość na te trucizny jest u rozmaitych kobiet różna, a i wpływ ich na narządy płciowe nie da się ująć w ramy ogólnego schematu. Odsetek zatruć przewlekłych tego typu zależny jest w pewnej mierze od kraju i środowiska, ze względu na regionalne warunki ułatwiające lub utrudniające otrzymanie i pobieranie trucizn.

Spośród zatruć nałogowych największą rolę odgrywają u nas przewlekłe zatrucia alkoholem, jako trafiające się najczęściej. Alkohol wzmaga popęd płciowy i sprowadza przekrwienie w obrębie części rodnych. Tym się tłumaczy występowanie u nałogowych pijaczek obfitych miesiączek (menorrhagiae).

W przewlekłych zatruciach morfiną niekorzystny wpływ ich na narządy rodne, tj. jajniki i macicę, przejawia się znacznie prędzej niż u pijaczek.

Morfina działa na kobiece narządy rodne wybitnie szkodliwie i w przeciwieństwie do alkoholu wpływa już w stosunkowo krótkim czasie na czynności jajników. W następstwie uszkodzenia ich przychodzi do zaburzeń miesiączkowych (menorrhagiae, amenorrhoea). Niepłodność jest u morfinistek zjawiskiem bardzo częstym, a pozostaje w związku nie tylko z upośledzeniem czynności jajników, lecz również ze zmianami zanikowymi w obrębie macicy. Popęd płciowy ulega osłabieniu, a nawet zanikowi, jakkolwiek istnieją pod tym względem różnice osobnicze. Zmiany w jajnikach nie są jednak nieodwracalne, za czym przemawia pojawienie się prawidłowych miesiączek po odzwyczajeniu się od morfiny. W pewnych przypadkach spostrzegano nawet wówczas wzmożenie się popędu płciowego, który przybiera także formy chorobliwe.

W przewlekłych zatruciach kokainą czynność kobiecych narządów płciowych ulega również upośledzeniu, a szkodliwy wpływ tego narkotyku na jajniki staje się przyczyną podobnych zaburzeń cyklu miesięcznego, jak u morfinistek. Niepłodność trafia się również bardzo często.

W ostatnim dziesiątku lat spostrzegano u kobiet również przewlekłe zatrucia perwityną, która, jak wykazały ścisłe obserwacje, może być przyczyną obfitych i częstych krwawień miesięcznych (menorrhagia, polymenorrhoea).

Trucizny nałogowe działają szczególnie wybitnie na kobiety młode i na dziewczęta, u których stają się powodem występowania star ów hipoplastycznych w obrębie części płciowych. I w tych przypadkach zachodzą jednak duże różnice osobnicze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>