BUNITROLOL CZĘŚĆ 2

Oba związki wykazują wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną, która osłabia ich depresyjny wpływ na mięsień sercowy [85, 736]. Według Myłechorane i wsp. [728] wpływ kardiodepresyjny pochodnych nitrowych ujawnia się w dawkach większych niż te, które blokują receptor (}-adre- nergiczny. Badano wpływ bunitrololu i preparatu Ko 1313 na układ przewodzący serca i na doświadczalne niemiarowości [84], Oba związki, podobnie jak propranołoł, hamują przewodnictwo przedsionkowo-komorowe, przedłużają okres reakcji komór i zwiększają próg wrażliwości na migotanie komór, wywołane bodźcem elektrycznym. Znoszą niemiarowości ouabainowe i adrenałinowe, w mniejszym stopniu niemiarowości akoni- tynowe i po podwiązaniu tętnic wieńcowych [84].

Read More

Zbyt słabe bóle

Zbyt słabe bóle, jak to wskazuje sama nazwa, są spowodowane niedostateczną czynnością mięśniówki macicy, wskutek czego skurcze są słabe, a przerwy międzybólowe wydłużone. Oczywiście towarzyszy temu i przewlekły poród, ciągnący się ponad przeciętne normy i trwa całe godziny, a nawet dni. Jeśli bóle już od rozpoczęcia porodu są słabe, wówczas mówimy o pierwotnie słabych bólach. Przyczyna tego zjawiska może tkwić w zmianach anatomicznych włókien mięsnych macicy jak i w zaburzeniach ich unerwienia. Zbyt silnemu rozciągnięciu i ścieńczeniu ściany mięsnej macicy towarzyszy prawie zawsze pierwotne osłabienie bólów, jak to ma miejsce w porodach z ciążą mnogą lub w wielowodziu. Dopiero po odpłynięciu wód płodowych, kiedy nastąpi lepsze zwinięcie mięśniówki macicy, bóle wy-datnie poprawiają się. Podobne zjawisko obserwujemy w przypadkach wrodzonej słabej mięśniówki macicy jak i po uprzednio przebytych sprawach zapalnych mięśnia, czy też śluzówki.

Read More

Zatrucie bakteryjne pochocenia niepłożni

Proces martwiczy może być wywołany w macicy również przez zastosowanie żrących środków lekarskich (np. chlorku cynku, stężonego kwasu azotowego itp.) lub też przez sole radowe zastosowane w celach leczniczych.

Procesy gnilne zdarzają się niekiedy w przypadkach zakażenia bakteriami gnilnymi krwiaków pochwy, macicy, jajowodów oraz jamy brzusznej, w szczególności jamy Douglasa.

Odleżyny wywołane w pochwie przez nazbyt długo leżące w niej krążki ułatwiają wtargnięcie do tkanek bakterii gnilnych. Ze względu na odpływ wydzieliny przez pochwę, która stanowi kanał o dość szerokim świetle, do resorpcji produktów bakterii gnilnych dochodzi w stopniu nieznacznym i to tylko w warunkach niekorzystnych.

Read More

Zastanów się nad drobnymi rzeczami sprawiającymi Ci przyjemność

-9. Zobacz teraz siebie z zewnątrz. Jesteś zupełnie zdrowy i zadowolony, jesteś osobą sympatyczną. Jesteś pełen energii, chęci działania i życia. Zobacz siebie w kręgu rodziny, przyjaciół, zadowolonego, otoczonego miłością, dającego szczęście innym. Zastanów się, co jest tak naprawdę najważniejsze w życiu. Nie spiesz się.

Read More

Zasięg zjawiska inwalidztwa w Polsce

W latach 1974-1978 przeprowadzono w Polsce pod kierunkiem PAN szerokie badania, które pozwoliły na przygotowanie raportu o stanie i potrzebach osób niepełnosprawnych.

Read More

Zachowania nienormalne w życiu płciowym

Pomijając ten aspekt teoretyczny sprawy: czy w ogóle istnieje jakaś „norma” lub też czy istnieją zachowania „nienormalne” w zakresie życia płciowego – do którego jeszcze wrócimy, możemy wskazać kolejną różnicę między podejściem pedagogów a niepedagogów, polegającą na tym, że niepedagodzy, a więc zarówno lekarze, jak i prawnicy skupiają główną uwagę w zakresie spraw seksualnych na anomaliach i chorobach. Prawnik interesuje się stosunkiem seksualnym dwojga ludzi dopiero wtedy, kiedy zostaje złamany jakiś przepis czy to kodeksu karnego, czy kodeksu rodzinnego. Ma to miejsce np. wówczas, gdy jeden z partnerów jest nieletni lub też gdy działanie seksualne odbywa się w miejscu publicznym, lub wreszcie gdy ktoś trzeci ciągnie z działań seksualnych ludzi zyski materialne itp. Lekarz interesuje się jakimś stosunkiem seksualnym, poddaje go analizie, zaczyna go oceniać dopiero wtedy, kiedy zainteresowani uskarżają się na zaburzenia w jego przebiegu. Ani lekarz, ani prawnik nie zajmują stanowiska wobec stosunków płciowych występujących między ludźmi dorosłymi, które nie wywołują zastrzeżeń samych zainteresowanych i nie są sprzeczne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

Read More

W przypadkach ciąży pozamacicznej

Nie ulega bowiem wątpliwości, że kosmki trofoblastu, które dostały się do jamy brzusznej po przerwaniu ciąży jajowodowej, nie zawsze tracą swą żywotność. Mogą one przyczepiać się do narządów sąsiednich (sieć, pęcherz moczowy, pętle jelita) i prowadzić dalej swe niszczycielskie działanie. Tym się tłumaczy, że przy zabiegach operacyjnych spotyka się dosyć często nadżarcia surowicówki pętli jelitowych, nieraz bardzo poważne, przyklejenia do obnażonej z surowicówki ściany jelita innych pętli, a nawet przeżarcia ściany kiszek przez kosmki, co powoduje śmiertelne niebezpieczeństwo z powodu dostania się zawartości przewodu pokarmowego do wolnej jamy otrzewnowej.

Read More

Swoboda w zakresie spraw seksualnych

Usługowy charakter wychowania wobec potrzeb społeczeństwa sprawia, iż dla NRD-owskiego pedagoga jest nie do przyjęcia teza programu Pro Familia z RFN mówiąca o tym, iż antykoncepcja jest obowiązkiem moralnym ludzi „niezależnie od polityki populacyjnej państwa”, co zresztą widać z akcentowania zadania budzenia „pragnienia posiadania dziecka” obok szerzenia wiedzy i kultury antykoncepcyjnej.

Read More

Spacer

Zalecany przez wszystkich lekarzy szybki marsz donikąd i z powrotem, odbywany co najmniej raz dziennie. Ponieważ już po pierwszym dniu takiego marszu dochodzimy do wniosku, że samemu spacerować jest nudno, nazajutrz zapraszamy do marszu żonę. Mimo że idąc z żoną narzucamy wręcz mordercze tempo, żona znajduje jeszcze dosyć sity, aby uzmysłowić nam po drodze wszystkie potrzeby domu. W następnych dniach zatem bierzemy ze sobą kolejno dużego psa, który co prawda nic nie gada, ale za to tak ciągnie, że nasz szybki nawet marsz przekształca się w bieg, potem żonę kolegi, następnie kolegę żony, wreszcie, najdalej w końcu tygodnia, udaje się nam szczęśliwie, zupełnie przypadkowo, przeczytać w gazecie artykuł o tym, że nic tak nie podkopuje zdrowia, jak długie marsze, zwłaszcza po jedzeniu i na dodatek jeszcze na świeżym powietrzu. Artykuł ten starannie wycinamy, chowamy w portfelu i każdego dnia, o godzinie, którą przeznaczaliśmy dotąd na spacer, odczytujemy go od nowa, siedząc wygodnie w fotelu.

Read More

SCHORZENIA NARZĄDÓW RODNYCH ŻEŃSKICH SPOWODOWANE PRZEZ URAZ

Przeważna część cierpień kobiecych narządów rodnych, które są spowodowane przez uraz, jest związana z porodem. Powstanie ich jest rzeczą zrozumiałą, jeśli uprzytomnimy sobie, że w przebiegu nawet najzupełniej prawidłowego rozwiązania dochodzi zawsze do rozciągnięcia stosunkowo wąskich dróg porodowych, że rozciągnięcie to następuje pod wpływem silnych skurczów macicy pokonującej w sposób bezwzględnie brutalny opory, jakie napotyka płód w swej wędrówce na zewnątrz, i że między rozmiarami rodzącego się płodu a ciasnotą dróg porodowych istnieje z natury rzeczy niestosunek, którego wielkości przewidzieć nie podobna. Nie ulega wątpliwości, że każdy następny poród będzie stanowić dla tkanek macicy mniejsze niebezpieczeństwo, gdyż są one już przygotowane na działanie urazu porodowego, ale nie ulega również wątpliwości, że wszelkie nieprawidłowe i operacyjne porody niebezpieczeństwo to będą zwiększać.

Read More

Przewlekłe zatrucia alkoholem

Przewlekłe zatrucia alkoholem, morfiną, kofeiną itd. powodują poważne nieraz zaburzenia odżywiania i dlatego wywołują zwykle zatrzymanie się miesiączek. Nie należy jednak zapominać, że jednorazowe upicie się może niekiedy spowodować krwawienie miesięczne.

Read More

Przedawkowanie związków blokujących receptory p-adrenergiczne

Praktolol okazał się jednak bardzo skuteczny i całkowicie bezpieczny jako lek interwencyjny, stosowany dożylnie w celu przerwania częstoskurczu komorowego. Znajduje zastosowanie zwłaszcza w częstoskurczu towarzyszącym ostremu zawałowi mięśnia sercowego podaje się w tych stanach 5 – 20 mg praktololu dożylnie.

Amlod...

Read More

Polipowatość rodzinna

Ludzie obojga płci są bardziej podatni na zachorowanie po przekroczeniu 40 lat, podatność ta wzrasta znacznie po pięćdziesiątce, szczególnie u kobiet. Również pewne predyspozycje osobnicze i rodzinne zwiększają ryzyko. Jedną z nich jest podatność na niezłośliwe polipy odbytnicy lub okrężnicy. Jeśli ktoś miał kiedyś taki polip,

Read More